• teaser00
 • tease02
 • tease1
 • teaser10
search car rc00
time car11

new

 • 1
  วารสาร “รักษ์... ทช”
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 51
 • 2
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
  ะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
 • 3 1
  สรุปสาระสำคัญ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 • 4
  การสำรวจภาวะการทำงาน
  ของประชากร
 • 5 1
  โครงการจัดทำ
  แผนยุทธศาสตร์
 • 5 1
  Doing Business
  2017
 • 5 1
  Doing Business
  2017
 • 5 1
  World Development
  report 2017
 • 5 1
  World Employment
  and Social Outlook
 • 1
  Working anytime,
  anywhere
 • 1
  Investing in
  ASEAN 2017
 • 1
  กรอบยุทธศาสตร์
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), PRB (Population Reference Bureau).่, ESCAP, United Nations., World Health Organization, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด, HISO สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพิ่มเติม>>

headline RC1e book rc


headline RC2e book rc


lettersletter1

headline ej

แนะนำ...วารสาร
e-journal ที่น่าสนใจ
รวมรายชื่อวารสาร e-journals
dmcr journals E Journals2

headline databases

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ new

world health

“World Health Statistics series” : จัดทำโดย World Health Organization

World development

“World Development Report series” : จัดทำโดย World Bank


ทางลัดสู่ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

รวม...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ new
cuir
คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)
cuir
ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) exp

ฐานข้อมูล ThaiLIS
logo-thailis

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
tnrr
ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
tdri2
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัย วิชาการ (สกว.)
logo trf b.gif

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
logo-biodata

ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
logo-vec
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
logo-TCI
คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
logo-health

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
logo-K

ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
logo-BOI
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
yutitum
ฐานข้อมูล A to Z World Business
A-Z

Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลงานวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลที่บอกรับ / คู่มือการใช้ฐานข้อมูล / เอกสารแนะนำฐานข้อมูล

 

 

 

หนังสือมาใหม่ new

 • 01
  ระบบสารสนเทศ
  เพื่อการจัดการธุรกิจ
 • 02
  แกะรอยการลงทุน
  เลือกหุ้น
 • 03
  การบริหารสไตล์
  แจ็ค หม่า
 • 04
  Info Graphic
  Design
 • 05
  นวัฒกรรมการบริการ1-7
 • 06
  นวัฒกรรมการบริการ8-15
 • 07
  การเป็นผู้ประกอบการ1-7
 • 08
  การเป็นผู้ประกอบการ
 • 09
  อาเซียนความสัมพันธ์
  ระหว่างประเทศ
 • 10
  การวางแผน
  และควบคุมงานบริหาร

เพิ่มเติม>>


ลงนาม MOU กับจุฬาฯ

act 17

บอร์ดนิทรรศการที่วิทยาเขตนพวงษ์

act 16

แนะนำห้องสมุด

act 15

ยุวบรรณารักษ์ 59

act 14

จิตอาสา

act 13


เพิ่มเติม>>