• teaser00
 • tease02
 • tease1
 • teaser14
search car rc00
time car11

new

 • 1
  แผนการศึกษา
  ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
 • 2
  แผนการศึกษา.
  ...ฉบับที่ 12
 • 3
  แผน..โลจิสติกส์.
  (พ.ศ.2560-2564)
 • 4
  สุขภาพคนไทย
  2561 ...สุขภาวะ
 • 5
  สุขภาพคนไทย
  2562 ... สื่อสองคม...
 • 6
  สถิติ ใครได้ใช้...2561
 • 7
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2561
 • 8
  พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร
  ...พัฒนาประเทศ
 • 9
  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
  ...สู่ความยั่งยืน
 • 10
  การวางแผนพัฒนา
  ประเทศ
 • 11
  Time-use surveys
  ...Asia and the Pacific
 • 12
  รายงานประชากร
  ประจำปี พ.ศ.2561

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ILO 

เพิ่มเติม>>

headline RC1e book rc


headline RC2E book rc3


lettersletter1

headline ej

แนะนำ...วารสาร
e-journal ที่น่าสนใจ
รวมรายชื่อวารสาร e-journals
journal rpu1 E Journals2

headline databases

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) new

TER2

 

 


ทางลัดสู่ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

รวม...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
nesdb1
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)new
TER
คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)
cuir
ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) exp

ฐานข้อมูล ThaiLIS
logo-thailis

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
tnrr
ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
tdri2
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัย วิชาการ (สกว.)
logo trf b.gif

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
logo-biodata

ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
logo-vec
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
logo-TCI
คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
logo-health

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
logo-K

ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
logo-BOI
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
yutitum
ฐานข้อมูล A to Z World Business
A-Z

Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลงานวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลที่บอกรับ / คู่มือการใช้ฐานข้อมูล / เอกสารแนะนำฐานข้อมูล

 

 

 

หนังสือมาใหม่ new

 • 01
  การดูแล
  สุขภาพองค์รวม
 • 02
  อ่านและเขียน
  รายงาน
 • 03
  ปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียง..
 • 04
  วิจัยการตลาด
 • 05
  วิธีวิทยาการ
  วิจัยการสื่อสาร
 • 06
  การบัญชีขั้นกลาง 2
 • 07
  กรณีธรรมกาย
  บทเรียนเพื่อ...
 • 08
  พระราชบัญญัติ
  จราจรทางบก
 • 09
  ภาษีสรรพากร
  : คำอธิบาย...
 • 10
  ใช้งาน Excel 2016
  ให้เร็วเว่อร์
 • 10
  ความรู้พื้นฐานด้าน
  การเรียนการสอน
 • 10
  การบัญชีภาษีอากร
  ปรับปรุงใหม่ 2560
 • 10
  รวมคำวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญ..
 • 10
  สารกับการสื่อ
  ความหมาย
 • 10
  เวชศาสตร์
  การเดินทาง...

เพิ่มเติม>>


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

act 27

การเยี่ยมชมห้องสมุด

act 26

บอร์ดนิทรรศการ

act 25

แนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นิสิต

act 23

บอร์ด อ่าน e-books ด้วย QR Code

act 24

ลงนาม MOU-อักขราวิสุทธิ์

act 21

Chinese Collection

act 20

บอร์ดนิทรรศการที่ศูนย์หลัก(นนทบุรี)

act 19

เพิ่มเติม>>