• teaser00
 • tease02
 • tease1
 • teaser10
search car rc00
time car11

new

 • 1
  สุขภาพคนไทย 2559
  :ตายดี วิถีที่เลือกได้
 • 2
  คู่มือบริโภคอาหาร
  สำหรับผู้สูงอายุ
 • 3 1
  การค้าระหว่างประเทศ
  และสุขภาพ เล่มที่ 1
 • 4
  การค้าระหว่างประเทศ
  และสุขภาพ เล่มที่ 2
 • 5 1
  Economic and
  Social Survey
 • 5 1
  2016 World
  Population Data Sheet
 • 5 1
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ของประเทศไทย 2559
 • 5 1
  ประชากรไทย
  อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
 • 5 1
  World Health
  Statistics 2016
 • 1
  World Development
  Report 2016

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), PRB (Population Reference Bureau).่, ESCAP, United Nations., World Health Organization, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด, HISO สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพิ่มเติม>>

headline RC1e book rc


headline RC2e book rc


lettersletter1

headline ej

แนะนำ...วารสาร
e-journal ที่น่าสนใจ
รวมรายชื่อวารสาร e-journals
dmcr journals E Journals2

headline databases

แนะนำฐานข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ new

world health

“WHO : World Health Report series” : จัดทำโดย World Health Organization

World development

“World Development Report series” : จัดทำโดย World Bank


ทางลัดสู่ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

รวม...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ new
cuir
คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)
cuir
ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) exp

ฐานข้อมูล ThaiLIS
logo-thailis

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
tnrr
ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
tdri2
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัย วิชาการ (สกว.)
logo trf b.gif

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
logo-biodata

ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
logo-vec
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
logo-TCI
คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
logo-health

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
logo-K

ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
logo-BOI
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
yutitum
ฐานข้อมูล A to Z World Business
A-Z

Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลงานวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลที่บอกรับ / คู่มือการใช้ฐานข้อมูล / เอกสารแนะนำฐานข้อมูล

 

 

 

หนังสือมาใหม่ new

 • 01
  สังคมกับเศรษฐกิจ
 • 02
  การวิจัยทางการศึกษา
 • 03
  ไทยรบพม่า เล่ม 2
 • 04
  ราชันผู้พลัดแผ่นดิน
 • 05
  พุทธะมาร์เก็ตติ้ง
 • 06
  ฉลาดรู้เน็ต 2
 • 07
  ผู้สูงอายุในสังคมจีน
 • 08
  กฏหมายใหม่
 • 09
  ราคาศุลกากร
 • 10
  อาเซียน

เพิ่มเติม>>


บุคลากรของสำนักวิทยบริการเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์

act 12

นักศึกษาฝึกงานห้องสมุดในสำนักวิทยบริการ

act 11

กิจกรรมคัดเลือกหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2557

act 01

บอร์ดนิทรรศการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

act 01

act 01

การเปิดบริการห้องสมุดที่ศูนย์นพวงศ์

act 01

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

act 02

เพิ่มเติม>>