• teaser00
 • tease02
 • tease1
 • teaser10
search car rc00
time car11

new

 • 1
  บวรธรรมบพิตร
  ฉบับพระประวัติ
 • 2
  บวรธรรมบพิตร
  ฉบับประมวลพระรูป
 • 3 1
  พระพุทธศาสนา
  กับสังคมไทย
 • 4
  The People's Patriarch
  in His own words
 • 5 1
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  พ.ศ.2552-2559
 • 5 1
  เที่ยวอุทยานแห่งชาติ
  ของไทย
 • 5 1
  สุขภาพคนไทย
  2558
 • 5 1
  Economic and Social
  Survey 2015
 • 5 1
  World Health
  Statistics 2015
 • 1
  World Health
  Statistics 2014
 • 1
  World Health
  Statistics 2013
 • 1
  ดัชนีความก้าวหน้า
  ของคน ปี 2558
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2558
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2557
 • 1
  2515 World
  Population Data Sheet

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), PRB (Population Reference Bureau).่, ESCAP, United Nations., World Health Organization, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด, HISO สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพิ่มเติม>>

headline RC1e book rc


headline RC2e book rc

headline ej

E Journals2

 

headline databases

ทางลัดสู่ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)
cuir
ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE)newexp

ฐานข้อมูล ThaiLIS
logo-thailis

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
tnrr
ฐานข้อมูลงานวิจัย TDRI
tdri2
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัย วิชาการ (สกว.)
logo trf b.gif

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)
logo-biodata

ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
logo-vec
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
logo-TCI
คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank)
logo-health

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
logo-K

ฐานข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
logo-BOI
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
yutitum
ฐานข้อมูล A to Z World Business
A-Z

Links เพิ่มเติม : ฐานข้อมูลงานวิจัย / ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ / ฐานข้อมูลอื่นๆ / ฐานข้อมูลที่บอกรับ / คู่มือการใช้ฐานข้อมูล / เอกสารแนะนำฐานข้อมูล

 

 

 

หนังสือมาใหม่ new

 • 01
  คิดอย่างฉลาดสร้าง
  โอกาสสู่ยอดนักขาย
 • 02
  นวัตกรรม
  นำการตลาด
 • 03
  เขียน Java GUI และ
  JSP ด้วย Netbeans
 • 04
  รู้ใจคนด้วย
  จิตวิทยาออนไลน์
 • 05
  รู้เรื่องพระพุทธรูป
 • 06
  ปฏิวัติบริโภค
  จากสิ่งของฟุ่มเฟือย
 • 07
  อาเซียนศึกษา
  ASEAN Studies 2/e
 • 08
  คู่มือเรียนรู้
  ทุกอย่างของอาเซียน
 • 09
  การจัดองค์ประกอบ
  สำหรับการถ่ายภาพ
 • 10
  208 ข้อแนะนำ
  ผู้รักการถ่ายภาพต้องรู้

เพิ่มเติม>>


บุคลากรของสำนักวิทยบริการเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์

act 12

นักศึกษาฝึกงานห้องสมุดในสำนักวิทยบริการ

act 11

กิจกรรมคัดเลือกหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2557

act 01

บอร์ดนิทรรศการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

act 01

act 01

การเปิดบริการห้องสมุดที่ศูนย์นพวงศ์

act 01

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

act 02

เพิ่มเติม>>