lib2

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2551  
พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี (Internet Using Behavior of Teenagers) 2551
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของบุคลากรในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร (An Opinion Study of Middle Manager about Competence on Job Performance of Hotel Staff in Bangkok Metropolitan Area) 2551
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2551 (The Attitude of the Scholar under the Scholarship of the Higher Education Project to Develop the Southernmost Provinces of Thailand towards the Ratchaphruek College in the Year 2008) 2551

 

ปีการศึกษา 2552  
บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Role of Public Relations Media towards the Decision-making of Continuing Study of Freshman Year Students in Ratchaphruek College) 2552
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้รถยนต์ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Marketing Factors Affecting Car Users in Using Natural Gas in Bangkruai District, Nonthaburi Province.) 2552
แนวความคิดของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่อปัญหาภาวะโลกร้อน (An Opinion of Ratchaphurek College Student toward Global Warming) 2552
การศึกษาสัมฤทธิผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาการตลาด 2552
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 2552

 

ปีการศึกษา 2553  
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Marketing strategies for entrepreneurs in small and medium sized enterprises in Bang Kuay, Nonthaburi province) 2553
ทัศนคติและการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมการตลาดทางตรงในจังหวัดนนทบุรี (The Consumer’s Attitudes And Buying Toward Direct Marketing Activities in Nonthaburi Province). 2553
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Expectation of Graduates Employers on Bachelor of Marketing Graduates in 2010 of Ratchaphruek College) 2553
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก (Economical, Social and Environmental Changes due to the Construction of Nakhon-In Road in Rama V Bridge-Kanchanapisek Road Intersection) 2553
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของ สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี (Consumer Behavior of Decision Making and Marketing Mix on Five Stars One Tambon One Product in Nonthaburi Province) 2553
การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (The Evaluation Results in Cooperative Education Project of Student Trainees, Computer Major, Faculty of Business Administration, Ratchaphruek College.) 2553
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (Influential Marketing Mix Factors Which Effect Purchasing Behavior of OTOP Products Produced by Koh Kred Community Enterprise, Nontaburi Province) 2553

 

ปีการศึกษา 2554  
พฤติกรรมของผู้ใช้ธุรกิจบริการที่เป้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี (Behavior of Users in Service Businesses that are Small and Medium Sized Enterprises in Nonthaburi Province) 2554
พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของลูกค้าผู้ชาย ในจังหวัดนนทบุรี (The Behavior of Male’s Customer on Using Beauty Clinic Service in Nonthaburi Province) 2554
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องจาหน่ายน้าดื่ม แบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวัดนนทบุรี (Attitude and Behavior on Using Drinking Water Vending Machines of Residents at Apartments in Nonthaburi Province) 2554
คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในโครงการที่ดำเนินการโดยภาครัฐ โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) (Quality of Life of Dwellers Residing in State Run Project Nonthaburi Low Cost Housing Project (Kantana)) 2554
ปัจจัยทางการตลาดบริการของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Service Marketing Factors in Selecting to Study at University of Student’s Faculty of Business Administration of Ratchaphruek College) 2554

 

ปีการศึกษา 2555  
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร (Comments of Consumer Towards Marketing Factor Uses Service Thai Massage in Bangkok) 2555
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 (The Employers Satisfaction of Bachelor of Marketing at Ratchaphruek College for Graduate with Bachelor’s Degree in 2011) 2555
ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี (Factors Influencing Business Operations of Small and Medium Enterprise Entrepreneurs in Nonthaburi Province)
2555
ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริการให้คำวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร (The Requirement of Entrepreneurs toward Advanced Tax Judging Services of the Customs Department)
2555

 

ปีการศึกษา 2556  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัด : กรณีศึกษา ตลาดนัดในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (Factors that Affect Buyers Behaviors in Flea Market Shopping: Case Study of General in the Ministry of Health in Nonthaburi)
2556
ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน (Attitude and Readiness of Students Ratchaphurek College towards ASEAN Community Labor Market)
2556

 

ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน  
รายงานการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน (ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์) 2557-ปัจจุบัน