lib4

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2551  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (A Development of WBI on Database Management System in Bachelor Program Ratchaphruek College) 2551
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนกาสอนตามทัศนของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Factors Influencing Efficient Learning by Attitude of Students in Ratchaphruek College) 2551

 

ปีการศึกษา 2552  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ รายวิชา ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Computer Hardware: Microcomputer Computer Assisted Instruction Design for Undergraduate Computer Business Program Case Study Faculty of Business Computer Department Ratchaphruek College) 2552
การพัฒนาระบบการออกข้อสอบเลือกตอบแบบสุ่ม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Development of Randomly Examination System of Business Computer Department Ratchaphruek College) 2552
การศึกษาสภาพการใช้และปัญหาในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทสมาใช้ในการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (A Study of Condition for Usage and Problems of Using Information Technology Management to Apply for Management and Education Administration in Ratchaphruek College) 2552
ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Satisfaction of Students in the Use of Computer Networks in Ratchaphruek College) 2552
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Internet Usage Behevior of Ratchaphruek College Students) 2552

 

ปีการศึกษา 2553  
การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาโรคนิ้วล็อกในแบบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (Factors for Successful Analysis of Trigger Finger Treatment of Faculty of Medicine Vajira Hospital, University of Bangkok Using Data Mining Techniques) 2553
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจำแนกหมวดหมู่ของข้อคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิด โดยวิธีเนอีฟเบย์และซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (Text Classification Efficiency of Open Ended Questionnaire by Naïve-Bayes and Support Vector Machine) 2553
การพัฒนาระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ (Development of a Web Application for Educational Quality Assurance Support System) 2553
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตูที่มีผลต่อการศึกษาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดียของนักศึกษาโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง กรณีศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Analysis of Causal Factors that Affect Study Multimedia technology of Students by Using Structural Equation Modeling : Case Study of Ratchaphruek College) 2553

 

ปีการศึกษา 2554  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Support System for Selection the Mobile Internet Package Using Decision Tree) 2554
วิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนำหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา (Development and Analysis of an Online Computer Books Recommendation System Using Content-Based Filtering) 2554
การพัฒนาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Development of public Libraries by Using Association Rules through Electronically System.)
2554

 

ปีการศึกษา 2556  
ความต้องการทักษะในการปฎิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบสมัครงานออนไลน์และความสัมพันธ์ของทักษะในการปฎิบัติงานโดยใช้กฏการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Skill Demand in Practice of Personnel in Information Technology From Online Job Applicant System and Relations of Skill in Practice by Using Association Rule Technique)
2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี (Factors Affecting of the Instructional Media as Perceived by Teachers in Nonthaburi Non-Formal Education Center)
2556

 

ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน  
รายงานการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน (ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์) 2557-ปัจจุบัน