lib12

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2551  
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน ที่มีต่อปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงจากภาวะล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : เปรียบเทียบระหว่างวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนและวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (The Effect of the Inventory Valuation Method at Cost on Risk’s Factors from a Failure of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand : A Comparison between First-in, First-out Method and Weighted Average Method) 2551

 

ปีการศึกษา 2552  
การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย ระหว่างปี 2545-2551 (Financial Strength Analysis for Life Insurance Industry in Thailand during 2002-2008) 2552
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Analysis of the Cost of College Students Private College In Bangkok and Vicinity) 2552
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อศึกษาแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Analysis of Financial Ratios to Study the Investment Trend in Media & Publishing Registered in The Stock Exchange of Thailand) 2552
ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อคำสั่งของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน การรายงาน การตรวจสอบและการรับรองบัญชี (The Opinion of Tax Auditor in the Order of the Revenue Department on Work Practice, Reporting, Auditing and Account Guarantee) 2552
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน : กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค (Opinion of the Employee towards the Development of Audit in Accordance to the Guidelines of the State Audit Agency : Case Study Provincial Waterworks Authority) 2552
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Satisfaction of Students' Using Building and Area of Ratchaphruek College) 2552
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (The Impact of Changing Government Expenditure Budget toward The Gross Domestic Product) 2552
วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด (Research and Development of Financial Accounting Information System for Imported Construction Machine Import Business Case Study: Bangkok Motor work Co.,Ltd.) 2552

 

ปีการศึกษา 2553  
การศึกษาการจัดทำบัญชีและระบบควบคุมภายในของมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร (The Preparation of the Accounts and Internal Control Systems of Foundations in Bangkok) 2553
ความต้องการของชุมชนที่มีต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนในพื้นที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Needs of Community to Household Accounting in Bangruay District Nontaburi Province) 2553
ดัชนีชี้วัดทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial Performance Measurement which Relate to Economic Value Added of Listed Companies in Thailand : Financials Industry Group) 2553
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร (Factors Affecting towards Migration of Labor from Rural Areas to Bangkok) 2553
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Personal Factors Related to Learning Achievement on Introduction to Accounting 2 for Business Administration Students at Ratchaphruek College) 2553

 

ปีการศึกษา 2554  
การจัดทำบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (The Preparation of the Accounting of the Royal Temples in the Suburban Bangkok) 2554
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (Projects Using of Accounting Information in the Management of The Government Saving Bank, in Bang Bua Thong District, Nonthaburi) 2554
การเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (Changes in Human Capital for Economic Development of Thailand) 2554
ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี (The Opinion of Accountants in Listed Company in the Market for Alternative Investment (MAI) about Internal Control and Internal Environments Influence on the Accounting Information Quality) 2554
บรรษัทภิบาลและการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance and Prediction of Financial Failure of the Companies Listed on Stock Exchange of Thailand) 2554
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Factors Influencing the Decision to Study in Bachelor of Accountancy, Ratchaphruek College) 2554

 

ปีการศึกษา 2555  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Economic factors that affect the amount of deposits of Registered Commercial Banks in Stock Exchange of Thailand) 2555

 

ปีการศึกษา 2556  
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (The Cultural Tourism Program in Bangkruay District, Nonthaburi) 2556
ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (Demand for Development in Accounting Knowledge for Administrative’s Financial Officers at Nonthaburi Sub-district) 2556

 

ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน  
รายงานการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน (ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์) 2557-ปัจจุบัน