ให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม- คืน ผู้ใช้ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาของตนเองมาดำเนินการด้วยทุกครั้งห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด


บรรณารักษ์จะทำหน้าที่ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้โดยจะให้คำแนะนำ เรื่องต่างๆ เช่น วิธีการใช้ web OPAC การใช้หนังสืออ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม และแนะนำแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ


สำหรับผู้ที่ต้องการจะคืนหนังสือนอกเวลาทำการของห้องสมุด สามารถใช้บริการได้ที่ตู้รับหนังสือนอกเวลาซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องสมุด โดยใส่แบบฟอร์มใส่ไว้ในตู้และหนังสือนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง

image04


บริการสืบค้นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการภายในห้องสมุด และบริการสืบค้นสารนิเทศสำเร็จรูป CD-ROM


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี) ให้บริการยืมระหว่างศูนย์ฯ นอกเขตพื้นที่ที่อยู่ในเครือมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์นพวงศ์ และศูนย์ภูเก็ต

ข้อปฎิบัติดังนี้

    1. ผู้ใช้บริการทำการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ โดยสืบค้นตรวจสอบจาก Web OPAC (http://202.142.193.92/wcrpc/default.php)
    2. ผู้ใช้บริการขอแบบฟอร์มการยืมระหว่างสำนักวิทยบริการจากบรรณารักษ์ประจำศูนย์นอกเขตพื้นที่
    3. ผู้ใช้บริการกรอกรายการยืมระหว่างสำนักวิทยบริการให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม จากนั้นส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้บรรณารักษ์ดำเนินการต่อไป
    4. บรรณารักษ์ประจำศูนย์ฯ นอกเขตพื้นที่คำขอของผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมระหว่างห้องสมุดมายังสำนักวิทยบริการ (นนทบุรี) ทาง e-mail
    5. เมื่อบรรณารักษ์ประจำสำนักวิทยาบริการ(นนทบุรี) ได้รับคำขอแล้วจะดำเนินการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวไปยังบรรณารักษ์ประจำศูนย์ฯ นอกเขตพื้นที่ เพื่อจัดยืมให้ผู้ขอใช้บริการต่อไป โดยบรรณารักษ์ประจำศูนย์ฯ นอกเขตพื้นที่ จะรับผิดชอบในการให้บริการยืมและทวงคืนกลับมาที่สำนักวิทยบริการ(นนทบุรี) ต่อไป