FTI

The Federation of Thai Industries (FTI)new
: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Emerald

Emerald Publishingnew
Emerald Insight

ACM

Association for Computing Machinery (ACM)new
Association for Computing Machinery (ACM)

CNKI

China National Knowledge Infrastructure (CNKI) new
China National Knowledge Infrastructure

31ฐาน 31 ฐานข้อมูล ในคลังข้อมูลเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา
: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ThaiHealth01 รายงานสุขภาพคนไทย
: จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
UCTAL01 สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) 
THAIJO01 THAIJO 
Open Book01 Open Book Publishers 
dopa01 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
King-Rama9 หนังสือของพ่อ  
: จัดทำโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
nesdb1 รวม...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
logo saranukomnew สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
: โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
logo-Bio ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
logo-MED ฐานข้อมูลทางด้านสมุนไพร
: สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
logo-ratchakitcha ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
logo-chemical ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
: โดยหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
logo-dip ฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา
logo-health คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครือข่าย
logo-biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการไทย
: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
logo-TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
logo-museam ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
: โดยโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
logo-BOI ฐานข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย
: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
logo-nurse ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548
: โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
logo-agriculture ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย
: ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
logo-botanynew ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
: โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์

 

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ