ThaiHealth01 รายงานสุขภาพคนไทย new
: จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
UCTAL01 สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) new
THAIJO01 THAIJO new
Open Book01 Open Book Publishers new
dopa01 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
King-Rama9 หนังสือของพ่อ  
: จัดทำโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
nesdb1 รวม...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฐานข้อมูลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
: โดยพระราชนูปสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
logo-Bio ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
logo-MED ฐานข้อมูลทางด้านสมุนไพร
: สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
logo-ratchakitcha ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
logo-chemical ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
: โดยหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
logo-anifly ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
logo-dip ฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา
logo-health คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครือข่าย
logo-biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการไทย
: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
logo-TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
logo-museam ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
: โดยโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
logo-BOI ฐานข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย
: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
logo-animal ฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย
: ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
logo-nurse ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548
: โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
logo-agriculture ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย
: ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
logo-botany ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
: โดยศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์

 

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ