TER ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)new
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
exp เว็บไซต์ “ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ” (EXPLORE)new
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
cuir คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR)
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
tnrr คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository)
โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ
ku ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
hsri คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์การเครือข่าย (Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and Alliances)
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLis – Thai Library Integrated System สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ สกว.
ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519-2553
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ฐานข้อมูลทางด้านกฏหมาย
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน