Aardvark
- แหล่งข้อมูล Online portal สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การจัดการความรู้ ที่น่าสนใจ
- ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล

ALA: American Library Association
- ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาเต็ม (Full Text) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเนื้อหาที่สนใจได้

American Institute of Physics
- ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้ได้

Arxiv.org E-Print Archive
- ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (e-print service) สาขา physics, mathematics, non-linear science, computer science

CABI
- ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)

Chemcenter
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี

Civil Engineering Database (CEDB) new
- เป็นฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำโดย ASCE library, American Society of Civil Engineers ข้อมูลที่รวบรวมเป็นเอกสารฉบับเต็ม full text จากหนังสือ เอกสารประกอบการประชุม บทความวารสาร เช่น Journal of Computing in Civil Engineering, Journal of Environmental Engineering, Journal of Structural Engineering, Journal of Urban Planning and Development Civil Engineering Magazine เป็นต้น

Demographic Yearbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลครอบคลุมสถิติทางด้านประชากรของประเทศต่างๆ ได้แก่ จำนวนประชากร ตารางชีพ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น การแต่งงาน การหย่า เป็นต้น

DOAJ
- วารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆจากทั่วโลก ซึ่งให้บริการฟรี จำนวนกว่า 1,148 ชื่อ

E- Polymers
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทาง e-Polymersเป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

European Patents
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชาให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Institute of physics
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารทางด้านฟิสิกส์ เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Issues in science & Technology Librarianship
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ด้านเทคโนโลยี เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Ipl2
- ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ที่รวบรวมข้อมูลทุกสาขาวิชา
- เว็บไซต์ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านต่างๆ เช่น e-book e-magazine e-newspaper
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้องสมุด สาธารณะในอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่รวบรวมไว้ได้แก่ ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การศึกษา บันเทิง สุขภาพ เป็นต้น ใช้ได้ฟรี มีลักษณะเหมือนเว็บไดเร็คทอรี่ที่แนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ สืบค้น

Journal Link
- เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 235 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

National Human Genome Research Institute
- ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านงานวิจัย การเมือง สุขภาพ การศึกษา จริยธรรม และอาชีพ เป็นต้น

National Science Foundation
- ฐานข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) และสาระสังเขป

OPENBASE.in.th
- คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย

PCL Map Collection
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแผนที่ประเทศต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 250,000 แผนที่

PLOS : Public Liraty od SCIENCE
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารของ PLOS ซึ่งจัดพิมพ์วารสารในสาขวิทยาศาสตร์

POPLINE
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารและแหล่งข้อมูลที่ได้คัดสรรแล้วมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และโรคเอดส์ จำนวน 370,000 รายการ มาเพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษาค้นคว้าและทำวิจัย

PubMed
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

SciCentral
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยสาขาผู้ใช้สามารถค้นเอกสารได้ฟรีเฉพาะ 600 ตัวอักษรแรกของเอกสารเท่านั้น
**หมายเหตุผู้ใช้แบบ Basic Member สามารถอ่าน Fulltext ได้ในช่วง Free Trail แต่ต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตให้ผู้จัดทำก่อน

SciTech Connect new
- ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูล full text มากกว่า 4 แสนรายการ ข้อมูล citation มากกว่า 2 ล้านรายการ สิทธิบัตรมากกว่า 1 แสนสิทธิบัตร เป็นต้น

Social Science Research Network (SSRN) new
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Accounting, Anthropology & Archaeology, Biology, Economics, Entrepreneurship, Finance, Health Economics, Information Systems & eBusiness, Leadership, Management, Marketing, Negotiations, Political Science และ Social Insurance เป็นต้น จำนวนงานวิจัยที่รวบรวมในฐานข้อมูลนี้มีมากกว่า 700,000 ชื่อเรื่องจากนักวิจัยมากกว่า 300,000 คน ข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้บริการผู้เข้าใช้ข้อมูล ได้แก่ บทคัดย่อมีมากกว่า 720,000 เรื่อง เอกสารฉบับเต็ม (full text) กว่า 330,000 เรื่อง

Thai Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

World Development Report new
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือ World Development Reports จัดทำโดย World Bank หนังสือนี้จัดพิมพ์เป็นรายปี เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปี 1978 เป็นรายงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของโลกที่เป็นปัจจุบัน ในรายงานแต่ละเล่มจะให้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึก และเสนอแนะนโยบายเฉพาะด้านที่สำคัญเพื่อนำมาสู่การพัฒนาของประเทศ

The World Factbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การทหาร การขนส่ง และการสื่อสาร ของประเทศต่าง จำนวน 267 ประเทศ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านแผนที่และธงชาติของแต่ละประเทศ

World Health Statistics series new
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือ World Health Reports จัดทำโดย World Health Organization หนังสือนี้จัดทำพิมพ์เป็นรายปี โดยนำเสนอข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ อนามัย และสาธารณสุขของประเทศสมาชิกในองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization-WHO)

The UK Statute Law Database
- ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศอังกฤษ

US Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา สามารถค้นหาได้ทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า