Aardvark : Asian Resources for Librarian
- แหล่งข้อมูล Online Portal สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การจัดความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล

ALA: American Library Association
- ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ส่วนเนื้อหาเต็ม (ข้อความเต็ม) ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเนื้อหาที่สนใจได้

American Institute of Physics
- ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์ต้องลงทะเบียนก่อนที่จะสามารถใช้งานได้

Arxiv.org E-Print Archive
- ระบบเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ (บริการ e-print) สาขาฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์เชิงเส้น, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

CABI
- ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)

Chemcenter
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี

Civil Engineering Database (CEDB)
- เป็นฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์จัดทำโดย ASCE library, American Society of Civil Engineers

Coronavirus #COVID-19ใหม่
- ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความต่างๆกว่า 750 รายการ ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ COVID-19 จัดทำและรวบรวมโดย Cambridge University Press

Demographic Yearbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลสถิติทางด้านประชากรของประเทศต่างๆจำนวนมากตารางประชากรการเกิดการตาย

DOAJ
- วารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ จากทั่วโลกให้บริการฟรีจำนวน 1,148 ชื่อ

E- Polymers
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทาง e-Polymers เป็นบทคัดย่อ (บทคัดย่อ) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Espacenet Patent Search
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชาให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Institute of Physics
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารทางด้านฟิสิกส์เป็นบทคัดย่อ (บทคัดย่อ) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Issues in science & Technology Librarianship
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเป็นบทคัดย่อ (บทคัดย่อ) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Ipl2
- ฐานข้อมูลเว็บรวบรวมข้อมูลทุกสาขาวิชา
- เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลด้านต่างๆเช่น e-book e-magazine e-newspaper
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอินเทอร์เน็ต สมาธิห้องสมุดสาธารณะในอินเทอร์เน็ตเนื้อหาที่รวบรวมไว้เต็มที่ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์การศึกษาความรู้ด้านสุขภาพ เหมือนเว็บไดเร็คทอรี่ที่

Journal Link
- เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทยที่เกิดจากความเจ็บปวดระหว่างห้องสมุดต่างประเทศทั่วโลกที่มีอยู่ในอเมริกา ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ต) ได้อีกด้วย

National Human Genome Research Institute
- ฐานข้อมูลเว็บข้อมูลงานวิจัยด้านสุขภาพ

National Science Foundation
- ฐานข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การศึกษาและเศรษฐศาสตร์ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) และสาระสังเขป

Open Textbook Libraryใหม่
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมตำราเรียนหลากหลายวิชา เช่น บัญชีและการเงิน ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ การสื่อสาร และอื่นๆ

OPENBASE.in.th
- คลังข้อมูลที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย

PCL Map Collection
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแผนที่ประเทศต่าง ๆ จำนวนมากมากกว่า 250,000 แผนที่

PLOS
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารของ PLOS และจัดพิมพ์วารสารในสาขวิทยาศาสตร์

POPLINE
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารและแหล่งข้อมูลที่ได้รับการคัดสรรแล้วมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญเติบโตการดูแลสุขภาพแม่และเด็กการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและโรคเอดส์จำนวน 370,000 รายการ

PubMed
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลกมากกว่า 22 ล้านบทความมีเนื้อหาทางด้านการแพทย์ด้านการพยาบาลแพทย์ระบบการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

SciCentral
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยสาขาเอกสารที่ได้รับฟรี 600 ตัวอักษรตัวแรกของเอกสารเท่านั้น
** หมายเหตุผู้ใช้ขั้นพื้นฐานสมาชิกสามารถอ่านแบบเต็มได้ในช่วงเส้นทางฟรี แต่ต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิต ให้ผู้จัดทำก่อน

SciTech Connect ใหม่
- ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรโดยรวบรวมข้อมูลข้อความแบบเต็มมากกว่า 4 แสนรายการข้อมูลอ้างอิงมากกว่า 2 ล้านรายการสิทธิบัตรมากกว่า 1 แสนสิทธิบัตร

SSRN (เครือข่ายการวิจัยทางสังคมศาสตร์) ใหม่
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆบัญชีที่ครอบคลุม, มานุษยวิทยาและโบราณคดี, ชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์, ผู้ประกอบการ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, ระบบสารสนเทศและธุรกิจ eBusiness, ความเป็นผู้นำ, การจัดการ, การตลาด รัฐศาสตร์และการประกันสังคมจำนวนงานวิจัยที่รวบรวมในฐานข้อมูลนี้มีมากกว่า 700,000 ชื่อเรื่องจากนักวิจัยมากกว่า 300,000 คนข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้บริการผู้ใช้ข้อมูลจำนวนมากมีบทคัดย่อ 720,000 เรื่องเอกสารฉบับเต็ม (ข้อความเต็ม) กว่า 330,000 รื่อง

Thai Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

World Development Report (The World Bank)ใหม่
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือรายงานการพัฒนาโลกจัดทำโดย World Bank หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 1978 เป็นรายงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของโลก การนำเสนอข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกและเชิงนโยบายเฉพาะด้านที่มีความสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

The World Factbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมการทหารและการสื่อสารของประเทศต่าง ๆ จำนวน 267 ประเทศรวมถึงการให้ข้อมูลด้านแผนที่และธงชาติของประเทศ

World Health Statistics (The World Health) ใหม่
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือรายงานอนามัยโลกจัดทำโดยองค์การอนามัยโลกหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นปีที่ผ่านมา WHO)

The UK Statute Law Database
ฐานข้อมูลกฎหมายของสหราชอณาจักร - ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศอังกฤษ

US Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกาสามารถค้นหาได้ทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า