สำหรับผู้ที่ต้องการจะคืนหนังสือนอกเวลาทำการของห้องสมุด สามารถใช้บริการได้ที่ตู้รับหนังสือนอกเวลาซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องสมุด โดยใส่แบบฟอร์มใส่ไว้ในตู้และหนังสือนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง

image04