บรรณารักษ์จะทำหน้าที่ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้โดยจะให้คำแนะนำ เรื่องต่างๆ เช่น วิธีการใช้ web OPAC การใช้หนังสืออ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม และแนะนำแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ