ให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม- คืน ผู้ใช้ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาของตนเองมาดำเนินการด้วยทุกครั้งห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด