บริการสืบค้นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการภายในห้องสมุด และบริการสืบค้นสารนิเทศสำเร็จรูป CD-ROM