head board1

การรับตรวจประเมิน COVID-19

             act 29

มาตรการป้องกัน COVID-19

              act 28

 


 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

act 27

การเยี่ยมชมห้องสมุด

act 26

บอร์ดนิทรรศการ

act 25

แนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นิสิต

act 23


บอร์ด อ่าน e-books ด้วย QR Code

act 24


ลงนาม MOU-อักขราวิสุทธิ์

act 21


Chinese Collection

act 20


บอร์ดนิทรรศการที่ศูนย์หลัก(นนทบุรี)

act 19


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

act 18


ลงนาม MOU กับจุฬาฯ

act 17


บอร์ดนิทรรศการที่สำนักวิทยบริการ

act 16


แนะนำห้องสมุด

act 15


ยุวบรรณารักษ์ 59

act 14


จิตอาสา

act 13


บุคลากรของสำนักวิทยบริการเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์

act 12


นักศึกษาฝึกงานห้องสมุดในสำนักวิทยบริการ

act 11


กิจกรรมคัดเลือกหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2557

act 01


บอร์ดนิทรรศการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

act 01

act 01


การเปิดบริการห้องสมุดที่ศูนย์นพวงศ์

act 01


การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

act 02


บอร์ดนิทรรศการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน

act 3


บอร์ดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556

act 3

act 3


บอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ปี 2556

act 1act 2

บอร์ดนิทรรศการประเทศสมาชิกอาเซียน

act 3