มุมบริการคัดสรร E-books

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 17, 2561

 • 1
  แผนการศึกษา
  ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
 • 2
  แผนการศึกษา.
  ...ฉบับที่ 12
 • 3
  แผน..โลจิสติกส์.
  (พ.ศ.2560-2564)
 • 4
  สุขภาพคนไทย
  2561 ...สุขภาวะ
 • 5
  สุขภาพคนไทย
  2562 ... สื่อสองคม...
 • 6
  สถิติ ใครได้ใช้...2561
 • 7
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2561
 • 8
  พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร
  ...พัฒนาประเทศ
 • 9
  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
  ...สู่ความยั่งยืน
 • 10
  การวางแผนพัฒนา
  ประเทศ
 • 11
  Time-use surveys
  ...Asia and the Pacific
 • 12
  รายงานประชากร
  ประจำปี พ.ศ.2561

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 16, 2561

 • 1
  Culture
  Ways of Life
 • 2
  ชุมชนต้นแบบ
  สืบสานมรดกภูมิ
 • 3 1
  สถานเลี้ยงเด็ก
  ในบริบทสังคมเมือง
 • 4
  การสังเคราะห์
  การดูแลผู้สูงอายุ
 • 5 1
  วารสาร รอบรู้
  เรื่องอาเซียน
 • 5 1
  Asean Socio-culture
  Community
 • 5 1
  โขนกับอาเซียน
 • 5 1
  จดหมายข่าว
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 1
  Services and Global
  Value Chains
 • 1
  Socially
  Responsible
 • 1
  Review of
  Developments
 • 1
  Digital Trade
  Facilitation
 • 13
  อาจาริยานุสรณ์...
  หลวงพ่อคูณ
 • 14
  อาจาริยานุสรณ์....
  หลวงพ่อคูณ
 • 15
  หนังสือที่ระลึก....
  พระเทพวิทยาคม....

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 15, 2561

 • 1
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ประเทศไทย 2560
 • 2
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ประเทศไทย 2559
 • 3 1
  2017 World
  Population
 • 4
  เครื่องชี้ภาวะสังคม
  พ.ศ. 2560
 • 5 1
  เครื่องชี้ภาวะสังคม
  พ.ศ. 2559
 • 5 1
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ด้านเศรษฐกิจ
 • 5 1
  ประชากรและ
  สังคม 2560
 • 5 1
  ตามรอยพ่อ
 • 5 1
  รายงานสถิติ
  จำนวนประชากร
 • 1
  สถานการณ์
  ผู้สูงอายุไทย
 • 1
  รุกขมรดก
  ของแผ่นดิน
 • 1
  ชุมชนท่องเที่ยว
  เชิงวัฒนธรรม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 14, 2561

 • 1
  Basic Knowledge
  and Conditions
 • 2
  Behaviour,
  Development
 • 3 1
  Environment
  in the Age
 • 4
  Open Education
  International
 • 5 1
  Advanced Problems
  in Mathematics
 • 5 1
  The Infrastructure
  Finance Challenge
 • 5 1
  Intellectual Property
  and Public Health
 • 5 1
  ดัชนีความก้าวหน้า
  ของคน ปี 2560
 • 5 1
  พิพิธสาระ
  ประชากร
 • 1
  Situation of
  the Elderly 2016
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  2560
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  2559

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 13, 2560

 • 1
  สุขภาพคนไทย
  60
 • 2
  รวมกฎหมาย
  ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • 3 1
  ประชากรสูงอายุ
  อาเซียน
 • 4
  ยุทธศาสตร์
  พัฒนาศักยภาพสตรี
 • 5 1
  นโยบายการปฏิรูป
  ระบบหลักสูตร
 • 5 1
  ASEAN Economic
  Community
 • 5 1
  ASEAN Political-
  Security
 • 5 1
  Thai Elderly
  2015
 • 5 1
  Global Economic
  Prospects, 2017
 • 1
  The 2017 Atlas
 • 1
  Asia-Pacific
  Sustainable
 • 1
  Economic and Social
  Survey 2017

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 12, 2560

 • 1
  วารสาร “รักษ์... ทช”
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 51
 • 2
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
  ะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
 • 3 1
  สรุปสาระสำคัญ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 • 4
  การสำรวจภาวะการทำงาน
  ของประชากร
 • 5 1
  โครงการจัดทำ
  แผนยุทธศาสตร์
 • 5 1
  Doing Business
  2017
 • 5 1
  Doing Business
  2017
 • 5 1
  World Development
  report 2017
 • 5 1
  World Employment
  and Social Outlook
 • 1
  Working anytime,
  anywhere
 • 1
  Investing in
  ASEAN 2017
 • 1
  กรอบยุทธศาสตร์
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 11, 2559

 • 1
  สุขภาพคนไทย 2559
  :ตายดี วิถีที่เลือกได้
 • 2
  คู่มือบริโภคอาหาร
  สำหรับผู้สูงอายุ
 • 3 1
  การค้าระหว่างประเทศ
  และสุขภาพ เล่มที่ 1
 • 4
  การค้าระหว่างประเทศ
  และสุขภาพ เล่มที่ 2
 • 5 1
  Economic and
  Social Survey
 • 5 1
  2016 World
  Population Data Sheet
 • 5 1
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ของประเทศไทย 2559
 • 5 1
  ประชากรไทย
  อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
 • 5 1
  World Health
  Statistics 2016
 • 1
  World Development
  Report 2016

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 10, 2558

 • 1
  บวรธรรมบพิตร
  ฉบับพระประวัติ
 • 2
  บวรธรรมบพิตร
  ฉบับประมวลพระรูป
 • 3 1
  พระพุทธศาสนา
  กับสังคมไทย
 • 4
  The People's Patriarch
  in His own words
 • 5 1
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  พ.ศ.2552-2559
 • 5 1
  เที่ยวอุทยานแห่งชาติ
  ของไทย
 • 5 1
  สุขภาพคนไทย
  2558
 • 5 1
  Economic and Social
  Survey 2015
 • 5 1
  World Health
  Statistics 2015
 • 1
  World Health
  Statistics 2014
 • 1
  World Health
  Statistics 2013
 • 1
  ดัชนีความก้าวหน้า
  ของคน ปี 2558
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2558
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2557
 • 1
  2515 World
  Population Data Sheet

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 9, 2558

 • 1
  แผนยุทธศาสตร์
  ระบบโลจิสติกส์ของไทย
 • 2
  ประชาคมสังคมและ
  วัฒนธรรมอาเซียน
 • 3 1
  Advancing Human
  Development
 • 4
  2014 World
  Population Data sheet
 • 5 1
  World Population
  Policies2013
 • 5 1
  การพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมของไทย
 • 5 1
  ทิศทางแผนพัฒนาฯ
  ฉบับที่ 11 (ฉบับชุมชน)
 • 5 1
  ทิศทางแผนพัฒนาฯ
  ฉบับที่ 11
 • 5 1
  โลจิสติกส์การค้า
  กุญแจสู่ความสำเร็จ
 • 1
  ประกาศสำนักทะเบียนกลาง
  เรื่อง จำนวนราษฎร์
 • 1
  มองจังหวัด
  ผ่านข้อมูลสถิติ
 • 1
  Thailand & Asean
  Key Indicators 2014

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 8, 2557

 • 1
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ
 • 2
  The Eleventh National
  Economic and Social
 • 3 1
  World Population
  Data Sheet
 • 4
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  การวิจัยของชาติ
 • 5 1
  2013 Year-end Update:
  Economic and Social Survey

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 7, 2557

 • 1
  Statistical
  Yearbook 2013
 • 2
  Guide to
  Key Issues
 • 3 1
  ชีวิตคนไทย
  ในสองทศวรรษ
 • 4
  Population Aging
  and Health
 • 5 1
  การวิเคราะห์และ
  จัดทำภาพอนาคต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 6, 2556

 • Icon 01
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2556
 • Icon 02
  ตัวชี้วัดที่สำคัญ
  ของประเทศไทย
 • Icon 02
  ประชากร
  และสังคมในอาเซียน
 • Icon 04
  Human Development
  Report 2013
 • Icon 04
  Key Indicators
  for Asia

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 5, 2556

 • Icon 01
  สภาวการณ์
  การศึกษาไทย
 • Icon 02
  สุขภาพคนไทย 2555 :
  ความมั่นคงทางอาหาร
 • Icon 03
  วารสารวัฒนธรรม
  กค.-กย. 2556
 • Icon 04
  Handbook on
  Competition Policy
 • Icon 05
  World Health
  Statistics 2013

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 4, 2556

 • Icon 01
  การศึกษา: การสร้าง
  ประชาคมอาเซียน 2558
 • Icon 02
  การศึกษา: รากฐาน
  ประชาคมอาเซียน
 • Icon 03
  ASIAN Development
  Outlook 2013
 • Icon 04
  Evolving Toward
  ASEAN 2015
 • Icon 05
  Investing in ASEAN
  2012-2013

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 3, 2556

 • Icon 01
  World health
  statistics 2012
 • Icon 02
  ได้คน ได้ใจ ได้งาน
  Happy Workplace 8
 • Icon 03
  คู่มือความสุข 8
  ประการ ในที่ทำงาน
 • Icon 04
  สถิติสิ่งแวดล้อม
  ของประเทศไทย พ.ศ.2555
 • Icon 05
  แนวคิดและทิศทาง
  การพัฒนาสถาบัน
  การศึกษาสาธารณสุข

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 2, 2556

 • Icon 01
  ประมวลสถิติที่สำคัญ
  ของประเทศไทย
 • Icon 02

  ตัวชี้วัดที่สำคัญ
  ของประเทศไทย

  ตัวชี้วัดที่สำคัญ
  ของประเทศไทย
 • Icon 03
  ๑ คนยืน ๓ ศตวรรษ
  เสม พริ้งพวงแก้ว
 • Icon 05
  คู่มือการส่งเสริมและ
  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 • Icon 05
  สถิติพื้นฐานบอก
  สถานการณ์ประเทศไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดที่ 1, 2556

 • Icon 01
  สืบสานพระราชบิดา
  สู่การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์
 • Icon 02
  สถิติ: ใครได้ประโยชน์ 2555
 • Icon 03
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2554
 • Icon 04
  พิชิตอ้วน พิชิตพุง
 • Icon 05
  วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 51 ฉบับที่ 3
  ตุลาคม-ธันวาคม 2555

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้

1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2. ศูนย์ข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3. สสส. 3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5. สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุข
7. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
8. องค์การอนามัยโลก
9 . วางแผนสร้างเสริมนโยบายที่ดี (นส.) หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นหัวเรื่อง: สถาบันหมดหัวเรื่อง: หมดเวลาหัวเรื่อง: การจัดทำนโยบายสาธารณะที่คุณจะต้องเผชิญกับ ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณวิทลัยส์ส์ส์ ChiangMai
10. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและ มาเลเซีย
11. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
12. คณะกรรมการสำนักงานนโยบายและเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
13. สำนักบริการและการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
14. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
16. PRB (สำนักอ้างอิงประชากร)
17. เอสแคปองค์การสหประชาชาติ
18. ธนาคารโลก
19 แผนร่างเพื่อสังคม
20. ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซีย นสภามวลชนแห่งชติ
21 สนักพิมพ์เปิดหนังสือ (https://www.openbookpublishers.com/)