มุมบริการคัดสรร E-books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 16, 2561

 • 1
  Culture
  Ways of Life
 • 2
  ชุมชนต้นแบบ
  สืบสานมรดกภูมิ
 • 3 1
  สถานเลี้ยงเด็ก
  ในบริบทสังคมเมือง
 • 4
  การสังเคราะห์
  การดูแลผู้สูงอายุ
 • 5 1
  วารสาร รอบรู้
  เรื่องอาเซียน
 • 5 1
  Asean Socio-culture
  Community
 • 5 1
  โขนกับอาเซียน
 • 5 1
  จดหมายข่าว
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 1
  Services and Global
  Value Chains
 • 1
  Socially
  Responsible
 • 1
  Review of
  Developments
 • 1
  Digital Trade
  Facilitation

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 15, 2561

 • 1
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ประเทศไทย 2560
 • 2
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ประเทศไทย 2559
 • 3 1
  2017 World
  Population
 • 4
  เครื่องชี้ภาวะสังคม
  พ.ศ. 2560
 • 5 1
  เครื่องชี้ภาวะสังคม
  พ.ศ. 2559
 • 5 1
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ด้านเศรษฐกิจ
 • 5 1
  ประชากรและ
  สังคม 2560
 • 5 1
  ตามรอยพ่อ
 • 5 1
  รายงานสถิติ
  จำนวนประชากร
 • 1
  สถานการณ์
  ผู้สูงอายุไทย
 • 1
  รุกขมรดก
  ของแผ่นดิน
 • 1
  ชุมชนท่องเที่ยว
  เชิงวัฒนธรรม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 14, 2561

 • 1
  Basic Knowledge
  and Conditions
 • 2
  Behaviour,
  Development
 • 3 1
  Environment
  in the Age
 • 4
  Open Education
  International
 • 5 1
  Advanced Problems
  in Mathematics
 • 5 1
  The Infrastructure
  Finance Challenge
 • 5 1
  Intellectual Property
  and Public Health
 • 5 1
  ดัชนีความก้าวหน้า
  ของคน ปี 2560
 • 5 1
  พิพิธสาระ
  ประชากร
 • 1
  Situation of
  the Elderly 2016
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  2560
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  2559

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 13, 2560

 • 1
  สุขภาพคนไทย
  60
 • 2
  รวมกฎหมาย
  ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • 3 1
  ประชากรสูงอายุ
  อาเซียน
 • 4
  ยุทธศาสตร์
  พัฒนาศักยภาพสตรี
 • 5 1
  นโยบายการปฏิรูป
  ระบบหลักสูตร
 • 5 1
  ASEAN Economic
  Community
 • 5 1
  ASEAN Political-
  Security
 • 5 1
  Thai Elderly
  2015
 • 5 1
  Global Economic
  Prospects, 2017
 • 1
  The 2017 Atlas
 • 1
  Asia-Pacific
  Sustainable
 • 1
  Economic and Social
  Survey 2017

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 12, 2560

 • 1
  วารสาร “รักษ์... ทช”
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 51
 • 2
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
  ะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
 • 3 1
  สรุปสาระสำคัญ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 • 4
  การสำรวจภาวะการทำงาน
  ของประชากร
 • 5 1
  โครงการจัดทำ
  แผนยุทธศาสตร์
 • 5 1
  Doing Business
  2017
 • 5 1
  Doing Business
  2017
 • 5 1
  World Development
  report 2017
 • 5 1
  World Employment
  and Social Outlook
 • 1
  Working anytime,
  anywhere
 • 1
  Investing in
  ASEAN 2017
 • 1
  กรอบยุทธศาสตร์
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 11, 2559

 • 1
  สุขภาพคนไทย 2559
  :ตายดี วิถีที่เลือกได้
 • 2
  คู่มือบริโภคอาหาร
  สำหรับผู้สูงอายุ
 • 3 1
  การค้าระหว่างประเทศ
  และสุขภาพ เล่มที่ 1
 • 4
  การค้าระหว่างประเทศ
  และสุขภาพ เล่มที่ 2
 • 5 1
  Economic and
  Social Survey
 • 5 1
  2016 World
  Population Data Sheet
 • 5 1
  ตัวชี้วัดสำคัญ
  ของประเทศไทย 2559
 • 5 1
  ประชากรไทย
  อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
 • 5 1
  World Health
  Statistics 2016
 • 1
  World Development
  Report 2016

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 10, 2558

 • 1
  บวรธรรมบพิตร
  ฉบับพระประวัติ
 • 2
  บวรธรรมบพิตร
  ฉบับประมวลพระรูป
 • 3 1
  พระพุทธศาสนา
  กับสังคมไทย
 • 4
  The People's Patriarch
  in His own words
 • 5 1
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  พ.ศ.2552-2559
 • 5 1
  เที่ยวอุทยานแห่งชาติ
  ของไทย
 • 5 1
  สุขภาพคนไทย
  2558
 • 5 1
  Economic and Social
  Survey 2015
 • 5 1
  World Health
  Statistics 2015
 • 1
  World Health
  Statistics 2014
 • 1
  World Health
  Statistics 2013
 • 1
  ดัชนีความก้าวหน้า
  ของคน ปี 2558
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2558
 • 1
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2557
 • 1
  2515 World
  Population Data Sheet

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 9, 2558

 • 1
  แผนยุทธศาสตร์
  ระบบโลจิสติกส์ของไทย
 • 2
  ประชาคมสังคมและ
  วัฒนธรรมอาเซียน
 • 3 1
  Advancing Human
  Development
 • 4
  2014 World
  Population Data sheet
 • 5 1
  World Population
  Policies2013
 • 5 1
  การพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมของไทย
 • 5 1
  ทิศทางแผนพัฒนาฯ
  ฉบับที่ 11 (ฉบับชุมชน)
 • 5 1
  ทิศทางแผนพัฒนาฯ
  ฉบับที่ 11
 • 5 1
  โลจิสติกส์การค้า
  กุญแจสู่ความสำเร็จ
 • 1
  ประกาศสำนักทะเบียนกลาง
  เรื่อง จำนวนราษฎร์
 • 1
  มองจังหวัด
  ผ่านข้อมูลสถิติ
 • 1
  Thailand & Asean
  Key Indicators 2014

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 8, 2557

 • 1
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ
 • 2
  The Eleventh National
  Economic and Social
 • 3 1
  World Population
  Data Sheet
 • 4
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  การวิจัยของชาติ
 • 5 1
  2013 Year-end Update:
  Economic and Social Survey

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 7, 2557

 • 1
  Statistical
  Yearbook 2013
 • 2
  Guide to
  Key Issues
 • 3 1
  ชีวิตคนไทย
  ในสองทศวรรษ
 • 4
  Population Aging
  and Health
 • 5 1
  การวิเคราะห์และ
  จัดทำภาพอนาคต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 6, 2556

 • Icon 01
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2556
 • Icon 02
  ตัวชี้วัดที่สำคัญ
  ของประเทศไทย
 • Icon 02
  ประชากร
  และสังคมในอาเซียน
 • Icon 04
  Human Development
  Report 2013
 • Icon 04
  Key Indicators
  for Asia

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 5, 2556

 • Icon 01
  สภาวการณ์
  การศึกษาไทย
 • Icon 02
  สุขภาพคนไทย 2555 :
  ความมั่นคงทางอาหาร
 • Icon 03
  วารสารวัฒนธรรม
  กค.-กย. 2556
 • Icon 04
  Handbook on
  Competition Policy
 • Icon 05
  World Health
  Statistics 2013

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 4, 2556

 • Icon 01
  การศึกษา: การสร้าง
  ประชาคมอาเซียน 2558
 • Icon 02
  การศึกษา: รากฐาน
  ประชาคมอาเซียน
 • Icon 03
  ASIAN Development
  Outlook 2013
 • Icon 04
  Evolving Toward
  ASEAN 2015
 • Icon 05
  Investing in ASEAN
  2012-2013

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 3,2556

 • Icon 01
  World health
  statistics 2012
 • Icon 02
  ได้คน ได้ใจ ได้งาน
  Happy Workplace 8
 • Icon 03
  คู่มือความสุข 8
  ประการ ในที่ทำงาน
 • Icon 04
  สถิติสิ่งแวดล้อม
  ของประเทศไทย พ.ศ.2555
 • Icon 05
  แนวคิดและทิศทาง
  การพัฒนาสถาบัน
  การศึกษาสาธารณสุข

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 2, 2556

 • Icon 01
  ประมวลสถิติที่สำคัญ
  ของประเทศไทย
 • Icon 02

  ตัวชี้วัดที่สำคัญ
  ของประเทศไทย

  ตัวชี้วัดที่สำคัญ
  ของประเทศไทย
 • Icon 03
  ๑ คนยืน ๓ ศตวรรษ
  เสม พริ้งพวงแก้ว
 • Icon 05
  คู่มือการส่งเสริมและ
  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 • Icon 05
  สถิติพื้นฐานบอก
  สถานการณ์ประเทศไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 1, 2556

 • Icon 01
  สืบสานพระราชบิดา
  สู่การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์
 • Icon 02
  สถิติ: ใครได้ประโยชน์ 2555
 • Icon 03
  รายงานสถิติรายปี
  ประเทศไทย 2554
 • Icon 04
  พิชิตอ้วน พิชิตพุง
 • Icon 05
  วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 51 ฉบับที่ 3
  ตุลาคม-ธันวาคม 2555

หมายเหตุ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้

1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2. ศูนย์ข้อมูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
5. สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
6. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
7. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
8. World Health Organization
9. แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations.
11. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
12. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติิ
13. สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
14. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
16. PRB (Population Reference Bureau).
17. ESCAP, United Nations.
18. World Bank
19. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม
20. ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
21. Open Book Publishers (https://www.openbookpublishers.com/)