1. ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรฯ จะต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดฯ เท่านั้น
  2. ผู้ยืมจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือขัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่อาจารย์มายืมด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามใช้บัตรผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  3. ไม่อนุญาตให้ผู้ยืมคนเดียวกัน ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ซ้ำกันได้มากกว่า 1 เล่ม
  4. ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมต่อได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมต่อนั้นจะต้อง
   - ไม่เกินกำหนดส่ง ไม่มีค่าปรับ หรือไม่มีผุ้อื่นจองไว้
   - ผู้ที่ต้องการยืมต่อจะต้องนำทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อด้วยตนเองพร้อมทั้งนำบัตรนักศึกษา หรือบัตรเจ้าหน้าที่ อาจารย์มาแสดงด้วย
   - ผู้ที่ต้องการยืมต่อจะต้องแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ว่าต้องการคืนและยืมต่อ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศนั้นได้อีก

ทรัพยากร

ผู้ใช้

จำนวน

ระยะเวลา/วัน

ค่าปรับ/เล่ม

หมายเหตุ

หนังสือ

อาจารย์

10

30

5 บาท

(ไม่นับวันหยุด)

นับรวมทุกทรัพยากร

เจ้าหน้าที่

5

14

นักศึกษา

5

7

CD

อาจารย์

เรื่อง

7 วัน

10 บาท

(ไม่นับวันหยุด)

เจ้าหน้าที่

นักศึกษา