1. ผู้ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือค่าปรับจะถูกระงับสิทธิ์ในการสอบปลายภาค หรือระงับสิทธิ์การขออนุมัติปริญญาหรือระงับสิทธิ์การขอลาออกจนกว่าจะชำระหนี้สินกับทางห้องสมุดฯ เป็นที่เรียบร้อย
  2. ผู้ทำทรัพยากรสารสนเทศ ชำรุดและกรณีสูญหาย
   - หาทรัพยากรฯเรื่องเดียวกันมาแทน พร้อมทั้งจ่ายค่าบริการในกระบวนการทางเทคนิค จำนวน 30 บาท
   - กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรฯ เรื่องเดียวกันมาแทนได้ให้ซื้อเรื่องอื่นเนื้อหาและภาษาเดียวกัน มาแทนและจ่ายค่ากระบวนการทางเทคนิค จำนวน 30 บาท
   - กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรฯที่มีเนื้อหาและภาษาเดียวกันแทนและจ่ายค่ากระบวนการทางเทคนิค จำนวน 30 บาท
   - กรณีที่ทรัพยากรฯ นั้นๆ ได้มาโดยการรับบริจาค และไม่สามารถหาราคาได้ การคิดค่าให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ

   กรณีฉีด ขาด ทำลาย ขโมย
   ผู้ทำผิดจะต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา ตามระเบียบที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด