1. ก่อนเข้าใช้ห้องสมุดควรฝากกระเป๋า สัมภาระไว้ที่ล็อกเกอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้
  2. ของมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือให้นำติดตัวไปด้วย ห้ามวางทิ้งไว้ที่ล็อกเกอร์หรือโต๊ะอ่านหนังสือ หากสูญหาย ทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ผู้ใช้ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของวิทยาลัยฯ เมื่อเข้าใช้บริการของห้องสมุด
  4. ขณะอยู่ในห้องสมุดผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด ห้ามนำอาหาร เข้ามารับประทานในห้องสมุด ปิดเสียงโทรศัพท์ เปลี่ยนเป็นระบบสั้นเมื่อเข้ามาภายในห้องสมุด
  5. ไม่ฉีก ตัด ลาย วัสดุสารนิเทศของห้องสมุดไม่ขโมยทรัพย์สินต่างๆ ของห้องสมุด
  6. วางหนังสือที่อ่านแล้วบนโต๊ะพักหนังสือไม่ต้องเก็บเข้าที่เดิม
  7. ให้ความรู้มือกับเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ในการตรวจค้นก่อนออกจากห้องสมุด
  8. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ห้องสมุดกำหนดขึ้น อาจถูกลงโทษตามความเหมาะสมกับโทษที่ก่อขึ้น คือ การว่ากล่าวตักเตือน ให้ออกจากห้องสมุด ตัดสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุด พักการเรียน คัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย

  1. ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรฯ จะต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดฯ เท่านั้น
  2. ผู้ยืมจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือขัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่อาจารย์มายืมด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามใช้บัตรผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  3. ไม่อนุญาตให้ผู้ยืมคนเดียวกัน ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ซ้ำกันได้มากกว่า 1 เล่ม
  4. ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมต่อได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมต่อนั้นจะต้อง
   - ไม่เกินกำหนดส่ง ไม่มีค่าปรับ หรือไม่มีผุ้อื่นจองไว้
   - ผู้ที่ต้องการยืมต่อจะต้องนำทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อด้วยตนเองพร้อมทั้งนำบัตรนักศึกษา หรือบัตรเจ้าหน้าที่ อาจารย์มาแสดงด้วย
   - ผู้ที่ต้องการยืมต่อจะต้องแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ว่าต้องการคืนและยืมต่อ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศนั้นได้อีก

ทรัพยากร

ผู้ใช้

จำนวน

ระยะเวลา/วัน

ค่าปรับ/เล่ม

หมายเหตุ

หนังสือ

อาจารย์

10

30

5 บาท

(ไม่นับวันหยุด)

นับรวมทุกทรัพยากร

เจ้าหน้าที่

5

14

นักศึกษา

5

7

CD

อาจารย์

เรื่อง

7 วัน

10 บาท

(ไม่นับวันหยุด)

เจ้าหน้าที่

นักศึกษา


  1. นำบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้งที่ขอใช้บริการไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  2. ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดสำหรับขอใช้บริการด้วยลายมือตัวบรรจงให้ครบทุก ช่อง พร้อมกับนำบัตรนักศึกษาเก็บที่ช่องเก็บบัตร ให้ตรงตามหมายเลขเครื่องที่ต้องการนั่ง
  3. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
  4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา Download โปรแกรม หรือนำโปรแกรมใด ๆ มาลงที่เครื่องโดยเด็ดขาด
  5. ไม่อนุญาตให้เล่นเกมส์หรือเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด
  6. ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังหากเกิดปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ทราบทันที
  7. เมื่อนักศึกษาใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยและรับบัตรนักศึกษาคืนพร้อมทั้งลงเวลาเลิกใช้บริการ

  1. ผู้ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือค่าปรับจะถูกระงับสิทธิ์ในการสอบปลายภาค หรือระงับสิทธิ์การขออนุมัติปริญญาหรือระงับสิทธิ์การขอลาออกจนกว่าจะชำระหนี้สินกับทางห้องสมุดฯ เป็นที่เรียบร้อย
  2. ผู้ทำทรัพยากรสารสนเทศ ชำรุดและกรณีสูญหาย
   - หาทรัพยากรฯเรื่องเดียวกันมาแทน พร้อมทั้งจ่ายค่าบริการในกระบวนการทางเทคนิค จำนวน 30 บาท
   - กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรฯ เรื่องเดียวกันมาแทนได้ให้ซื้อเรื่องอื่นเนื้อหาและภาษาเดียวกัน มาแทนและจ่ายค่ากระบวนการทางเทคนิค จำนวน 30 บาท
   - กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรฯที่มีเนื้อหาและภาษาเดียวกันแทนและจ่ายค่ากระบวนการทางเทคนิค จำนวน 30 บาท
   - กรณีที่ทรัพยากรฯ นั้นๆ ได้มาโดยการรับบริจาค และไม่สามารถหาราคาได้ การคิดค่าให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ

   กรณีฉีด ขาด ทำลาย ขโมย
   ผู้ทำผิดจะต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา ตามระเบียบที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด