1. นำบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้งที่ขอใช้บริการไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  2. ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดสำหรับขอใช้บริการด้วยลายมือตัวบรรจงให้ครบทุก ช่อง พร้อมกับนำบัตรนักศึกษาเก็บที่ช่องเก็บบัตร ให้ตรงตามหมายเลขเครื่องที่ต้องการนั่ง
  3. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
  4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา Download โปรแกรม หรือนำโปรแกรมใด ๆ มาลงที่เครื่องโดยเด็ดขาด
  5. ไม่อนุญาตให้เล่นเกมส์หรือเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด
  6. ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังหากเกิดปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ทราบทันที
  7. เมื่อนักศึกษาใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยและรับบัตรนักศึกษาคืนพร้อมทั้งลงเวลาเลิกใช้บริการ