1. ก่อนเข้าใช้ห้องสมุดควรฝากกระเป๋า สัมภาระไว้ที่ล็อกเกอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้
  2. ของมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือให้นำติดตัวไปด้วย ห้ามวางทิ้งไว้ที่ล็อกเกอร์หรือโต๊ะอ่านหนังสือ หากสูญหาย ทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ผู้ใช้ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของวิทยาลัยฯ เมื่อเข้าใช้บริการของห้องสมุด
  4. ขณะอยู่ในห้องสมุดผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด ห้ามนำอาหาร เข้ามารับประทานในห้องสมุด ปิดเสียงโทรศัพท์ เปลี่ยนเป็นระบบสั้นเมื่อเข้ามาภายในห้องสมุด
  5. ไม่ฉีก ตัด ลาย วัสดุสารนิเทศของห้องสมุดไม่ขโมยทรัพย์สินต่างๆ ของห้องสมุด
  6. วางหนังสือที่อ่านแล้วบนโต๊ะพักหนังสือไม่ต้องเก็บเข้าที่เดิม
  7. ให้ความรู้มือกับเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ในการตรวจค้นก่อนออกจากห้องสมุด
  8. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ห้องสมุดกำหนดขึ้น อาจถูกลงโทษตามความเหมาะสมกับโทษที่ก่อขึ้น คือ การว่ากล่าวตักเตือน ให้ออกจากห้องสมุด ตัดสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุด พักการเรียน คัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย