วิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งให้บริการด้านสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สนับสนุนเป้าหมายของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ
พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นเครือข่ายทางการศึกษา วิจัยและสนับสนุนการเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบบริการที่หลากหลายสนองความ ต้องการของผู้ใช้พร้อมส่งเสริมให้มี การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร

image1103