newbooks

01

ชื่อเรื่อง : ระดมทุนร้อยลานสร้างฝันสตาร์อัพ
ผู้แต่ง : พชร  อยู่สวัสดิ์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
จำนวนหน้า : 238 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 62.5 พ179ก

02

ชื่อเรื่อง : นโยบายรัฐบาลการค้าระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : ศุภัช  ศุภชลาศัย
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 222 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HC 445 ศ735น

03

ชื่อเรื่อง : การจัดการผลการปฏิบัติงาน
ผู้แต่ง : กล้าหาญ  ณ น่าน
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า : 416 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5549.5.J62 ก313ก

04

ชื่อเรื่อง : เรียนรู้กลยุทธ์เทคโนโลยีจากกรณีศึกษา
ผู้แต่ง : จารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์
ปีพิมพ์ : 2558
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 267 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 45 จ322ร

05

ชื่อเรื่อง : การจัดการการเงิน
ผู้แต่ง : อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : บริษัทเซนเกจ เลินนิ่ง อินโด-ไชน่า จำกัด
จำนวนหน้า : 552 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HG 4026 อ418ก

06

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการตลาด
ผู้แต่ง : อรทัย เลิศวรรณวิทย์
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 574 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5145.13 อ324ก

07

ชื่อเรื่อง : การจัดการมุมมองนักบริหาร
ผู้แต่ง : จุฑา  เทียนไทย
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า : 448 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 37 จ621ก

08

ชื่อเรื่อง : AEC ต้องรู้ เล่ม 1 ปฐมบทสวัสดีประเทศไทย
ผู้แต่ง : ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน
จำนวนหน้า : 560 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HC 441 ธ243อ

09

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
ผู้แต่ง : อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2558
สำนักพิมพ์ : บริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด
จำนวนหน้า : 312 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5549.5.M3 อ631ก

10

ชื่อเรื่อง : การวิจัยธุรกิจ
ผู้แต่ง : สุภาวดี  ขุนทองจันทร์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า : 308 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 30.4 ส839ก

11

ชื่อเรื่อง : การวางแผนและควบคุมการผลิต
ผู้แต่ง : ณฐา  คุปตัษเฐียร
ปีพิมพ์ : 2558
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 390 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : TS 157 ณ119ก

12

ชื่อเรื่อง : สร้างสื่อบทเรียน Multimedia 2D Animation
ผู้แต่ง : สมรัก  ปริยะวาที
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า : 368 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : TR 897.7 ส275ส

13

ชื่อเรื่อง : การจัดการขนส่ง
ผู้แต่ง : คำนาย  อภิปรัชญาสกุล
ปีพิมพ์ : 2558
สำนักพิมพ์ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
จำนวนหน้า : 196 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HE 151 ค357ก

14

ชื่อเรื่อง : ยล เยี่ยม เยือน เหย้า
ผู้แต่ง : บุณยสฤษฏ์  อเนกสุข
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนหน้า : 286 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : G156.5H47 บ626ย

15

ชื่อเรื่อง : การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา
ปีพิมพ์ :  2560
สำนักพิมพ์ : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง
จำนวนหน้า : 286 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HE 147.5 บ536ก

16

ชื่อเรื่อง :การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ
ผู้แต่ง : สมชาย  สุภัทรกุล
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : คณะพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 471 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5655 ส241ก

17

ชื่อเรื่อง : การประมวลผลสัญญานดิจิทัล
ผู้แต่ง : วรากร  ศรีเชวงทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จำนวนหน้า : 340 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : TK 5102.9 ว296ก

18

ชื่อเรื่อง : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : พนิดา  วัชระรังษี
ปีพิมพ์ : 2558
สำนักพิมพ์ : แดเน็กซ์คอร์ปอเรชั่น
จำนวนหน้า : 342 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 62.4 พ199ก

19

ชื่อเรื่อง : รวมคำวินิจฉัยศาสรัฐธรรมนูญ
ผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด
จำนวนหน้า : 278 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : KPT 2620 ส691ร

20

ชื่อเรื่อง : การบัญชีสินทรัพย์ (การบัญชีขั้นกลาง 1)
ผู้แต่ง : มาลี  จัตุรัส
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
จำนวนหน้า : 291 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5681.A8 ม511ก

21

ชื่อเรื่อง : การขนส่งระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง : สันติชัย  คชรินทร์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 322 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HE 151 ส583ก

22

ชื่อเรื่อง : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 290 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : G 155 ช421ค

23

ชื่อเรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ผู้แต่ง : วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 162 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : KPT 50 ว528ค

24

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผู้แต่ง : วัชนีพร  เศรษฐสักโก
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : วี.เจ. พริ้นติ้ง
จำนวนหน้า : 336 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5679 ว376ร

25

ชื่อเรื่อง :กระบวนทัศน์ การวิจัยสื่อสารมวงชน
ผู้แต่ง : กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 401 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : P 91.3 ก425ก

26

ชื่อเรื่อง : Sketup 2017 +V-ray
ผู้แต่ง : ภาสกร  พาเจริญ
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด
จำนวนหน้า : 464 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : T 385 ภ493ส

27

ชื่อเรื่อง : สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติ
ผู้แต่ง : ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า : 432 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : TR 897.7 ป148ส

28

ชื่อเรื่อง : การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ
ผู้แต่ง : จินตวีร์  คล้ายสังข์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 358 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : LB 1028.3 จ485ก

29

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ผู้แต่ง : กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนประเสิฐ
ปีพิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน
จำนวนหน้า : 240 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 38.5 ก281ก

30

ชื่อเรื่อง : การบริหารช่องทางการตลาด
ผู้แต่ง : สุวิทย์  นามบุญเรือง
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน้า : 248 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5414.129 ส881ก