newbooks

01

ชื่อเรื่อง : เอกสารคำสอนวิชา การดูแลสุขภาพองค์รวม Holistic Health Care
ผู้แต่ง : นนทรี สัจจาธรรม
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จำนวนหน้า : 189 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : RA 776.95 น156ก

02

ชื่อเรื่อง : อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบัญชี
ผู้แต่ง : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคนอื่นๆ
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท พี.เอส.เพรส จำกัด
จำนวนหน้า : 342 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5667 น619อ

03

ชื่อเรื่อง : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน..
ผู้แต่ง : สุวิทย์ เมษินทรีย์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวนหน้า : 46 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HC 445 ส881ป

04

ชื่อเรื่อง : วิจัยการตลาด
ผู้แต่ง : วุฒิ สุขเจริญ
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 389 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5415.2ว862ว

05

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การสนทนา วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิไลนุช
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 332 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : P 695.45 พ993ก

06

ชื่อเรื่อง : การบัญชีชั้นกลาง 2
ผู้แต่ง : พิมพ์พนา ปิตธวัชชัย และณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 548 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5681.16 พ717ก

07

ชื่อเรื่อง : กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา...
ผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปตุตโต)
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์
จำนวนหน้า : 440 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : BQ 4570.56 ส245ก

08

ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชบัญญัติรถยนต์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : สูตรไพศาล
จำนวนหน้า : 113 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : KPT 3448 ฝ211พ

09

ชื่อเรื่อง : ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร
ผู้แต่ง : ไพจิตร โรจนาวิช
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพ)
จำนวนหน้า :    - หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HJ 4771.55 พ973ภ

10

ชื่อเรื่อง : ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์
ผู้แต่ง : นันธณา จำลอง
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำนวนหน้า : 424 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5548.4.M523 น429ช

11

ชื่อเรื่อง : ความรู้พื้นฐานด้านการเรียนการสอน
ผู้แต่ง : นันท์นภัส นิยมทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนหน้า : 263 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : LB 1025.3 น154ค

12

ชื่อเรื่อง : การบัญชีภาษีอากร ปรับปรุงใหม่ 2560
ผู้แต่ง : ยุพดี ศิริวรรณ
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : พิมพ์ดี
จำนวนหน้า : 264 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5681.D39ย384ก

13

ชื่อเรื่อง : รวมคำวินิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560
ผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : พี. เพรส
จำนวนหน้า : 214 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : KPT 2620 ส691ร

14

ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง
ผู้แต่ง :สมประวิณ มันประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 323 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HB 172.5 ส258ศ

15

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารในภาวะวิกฤต
ผู้แต่ง : สมิทธิ์ บุญชุติมา
ปีพิมพ์ :  2560
สำนักพิมพ์ : เซ็นจูรี่ จำกัด
จำนวนหน้า : 99 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 59 ส313ก

16

ชื่อเรื่อง :จิตวิทยาการเรียนการสอน
ผู้แต่ง : วีรพล แสงปัญญา
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 198 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : LB 1051 ว831จ

17

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก
ผู้แต่ง : เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำนวนหน้า : 340 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5415.32ห713พ

18

ชื่อเรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ผู้แต่ง : ปาริฉัตร จันโหริ
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 289 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 1008 ป553ค

19

ชื่อเรื่อง : การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์... 
ผู้แต่ง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
จำนวนหน้า : 442 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : QA 279ส657ก

20

ชื่อเรื่อง : สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง : อารี จำปากลาย
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนหน้า : 215 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : H 62.A5 อ658ส