newbooks

01

ชื่อเรื่อง : 850 คำ ต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFL
ผู้แต่ง : สรุจ ศุภศิรประภา
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 268 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : PE 1449 ส356ป

02

ชื่อเรื่อง : หลักสูตรย่อ Redesigned Toeic
ผู้แต่ง : นเรศ สุรสิทธิ์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท พี.เอส.เพรส จำกัด
จำนวนหน้า : 335 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : PE 1128 น266ห

03

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
ผู้แต่ง : วิภาพรรณ พินลา
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 248 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : LB 1060 ว651ก

04

ชื่อเรื่อง : เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์
ผู้แต่ง : ศิริพร โตพึ่งพงศ์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้ง
จำนวนหน้า : 468 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : PB 1112ศ463ก

05

ชื่อเรื่อง : เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ
ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : ด่านสุทธาการพิมพ์
จำนวนหน้า : 844 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : NA 6120 ศ324จ

06

ชื่อเรื่อง : พื้นฐานการจัดการการศึกษา
ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 374 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : LB 2806 ธ654พ

07

ชื่อเรื่อง : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ผู้แต่ง : อังศินันท์ อินทรกำแหง
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด
จำนวนหน้า : 292 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : RA 776.9 อ493ค

08

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข
ผู้แต่ง : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท จามจุรีโปรดักส์ จำกัด
จำนวนหน้า : 345 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : RA 440.85 บ471ร

09

ชื่อเรื่อง :สถิติเชิงคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็น
ผู้แต่ง : จำลอง วงษ์ประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 388 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : QA 273.A5 จ378ส

10

ชื่อเรื่อง : การวางแผนแบบการทดลอง
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัทจามจุรีโปรดักส์ จำกัด
จำนวนหน้า : 456 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : QA 279 ส657ก

11

ชื่อเรื่อง : คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1
ผู้แต่ง : วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 329 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : QA 276.A2 ว322ค

12

ชื่อเรื่อง : หลักรัฐศาสตร์
ผู้แต่ง : ไพรวัลย์ เคนพรม
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 510 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : JA 71 พ985ห

13

ชื่อเรื่อง : รวมบทความเกี่ยวกับ ปรัชญา
ผู้แต่ง : วรศักดิ์ เพียรชอบ
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 486 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : GV 361 ว287ร

14

ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง
ผู้แต่ง :สมประวิณ มันประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 323 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HB 172.5 ส258ศ

15

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารในภาวะวิกฤต
ผู้แต่ง : สมิทธิ์ บุญชุติมา
ปีพิมพ์ :  2560
สำนักพิมพ์ : เซ็นจูรี่ จำกัด
จำนวนหน้า : 99 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 59 ส313ก

16

ชื่อเรื่อง :การบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง : ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด
จำนวนหน้า : 422 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5686.C8 ป342ก

17

ชื่อเรื่อง : การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง : นิตยา โหราเรือง
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนหน้า : 436 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5681.B2 น577ก

18

ชื่อเรื่อง : คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น
ผู้แต่ง : ดม ดอนชัย
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ เกรท ไอเดีย
จำนวนหน้า : 175 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HG 4661 ด126ค

19

ชื่อเรื่อง : คู่มือศึกษา ภาษีอากร 
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองทอง
ปีพิมพ์ : 2560
สำนักพิมพ์ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด
จำนวนหน้า : 280 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HJ 2950.55 ท365ค

20

ชื่อเรื่อง : ภาษีอากร ตมประมวลรัษฎากร 2561
ผู้แต่ง : ภิรัตน์ เจียรนัย
ปีพิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : เรือนแก้วการพิมพ์
จำนวนหน้า : 402 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HJ 2950.55 ภ491