newbooks

1

ชื่อเรื่อง : นัยใน วรรณกรรม
ผู้แต่ง : รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2561  
สำนักพิมพ์ : พิมพ์ดี
จำนวนหน้า : 352 หน้า
เลขหมู่หนังสือPL 4226 ร556น

2

ชื่อเรื่อง : มรรยาทไทย มรรยาทสังคม
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ปีพิมพ์ : 2562  
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
จำนวนหน้า : 96 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : BL 2007 ก169ม

3

ชื่อเรื่อง : ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
ผู้แต่ง : กิติมา อมรทัต
พิมพ์ : 2563  
สำนักพิมพ์ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
จำนวนหน้า : 408 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : PN 4129 ก677ศ

4

ชื่อเรื่อง : THE ARTS OF USING WORDS FOR PERSUASION
ผู้แต่ง : กิติมา อมรทัต
ปีที่พิมพ์ : 2563  
สำนักพิมพ์ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
จำนวนหน้า : 440 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : PN 4129 ก677ศ

5

ชื่อเรื่อง : ระบบคำภาษาไทย
ผู้แต่ง : สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2562  
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 221 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : PL 4161 ส815ร

6ชื่อเรื่อง : THE FRAME ชนะตั้งแต่ความคิด
ผู้แต่ง : อาสยา อภิชนารกูร
ปีที่พิมพ์ : 2563  
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิซซิ่ง
จำนวนหน้า : 244 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : BF 441 อ672ช

7

ชื่อเรื่อง : คิดจะเป็นผู้นำต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว
ผู้แต่ง : นวบุศย์ กิจกอบชัย
ปีพิมพ์ : 2562 
สำนักพิมพ์ : HEART WORK
จำนวนหน้า : 352 หน้า
เลขหมู่หนังสือHD 57.7 น297ค

8

ชื่อเรื่อง : ความสำเร็จดีใจได้วันเดียว
ผู้แต่ง : ธนินท์ เจียรวนนท์
ปีที่พิมพ์ : 2562 
สำนักพิมพ์ : มติชน
จำนวนหน้า : 304 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5386 ธ264ค

9

ชื่อเรื่อง : เพราะแบบนี้ลูกค้า ถึงอยากกลับมาอีกครั้ง 
ผู้แต่ง : ปาวัน การสมใจ
ปีที่พิมพ์ : 2563 
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น
จำนวนหน้า : 195 หน้า
เลขหมู่หนังสือHF 5415.5 ป562พ

10

ชื่อเรื่อง : ศาสตร์แห่งการเรียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน
ผู้แต่ง : วรวุฒ ขาวเงิน
ปี : 2563 
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง
จำนวนหน้า : 222 หน้า
                        เลขหมู่หนังสือ : PL 4177 ว275ศ

11

ชื่อเรื่อง : ตั้งเป่าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs
ผู้แต่ง : กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
พิมพ์ : 2562 
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำนวนหน้า : 392 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 30.28 ก674ต

12

ชื่อเรื่อง : รวมด้วยธุรกิจส่งออกออนไลน์
ผู้แต่ง : จตุรงคฺ กอบแก้ว
ปีพิมพ์ : 2562 
สำนักพิมพ์ : เกรท ไอเดีย
จำนวนหน้า : 208 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HF 5548.32 จ138ร

13

ชื่อเรื่อง : ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ไอเดีย
ผู้แต่ง : เอ็ด แคทมูล
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : ช็อร์ตคัต
จำนวนหน้า : 281 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : HD 53 ว366ท

14

ชื่อเรื่อง : บันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อกำเนิด ไนกี้
ผู้แต่ง : ไนต์, ฟิล
ปีพิมพ์ : 2561 
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง
จำนวนหน้า : 447 หน้า
                        เลขหมู่หนังสือ : HF 5386 น976ช

15

ชื่อเรื่อง : ไวรัสอาวุธลับจักรวาล
ผู้แต่ง : สม สุจีรา
ปีพิมพ์ : 2563 
สำนักพิมพ์ : เรือนแก้ว
จำนวนหน้า : 175 หน้า
เลขหมู่หนังสือQR 359 ส231ว

16

ชื่อเรื่อง : อดอาหารสัปดาห์ละ 1 วัน
ผู้แต่ง : มาซารุ เซคิกุจิ
ปีพิมพ์ : 2563 
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง
จำนวนหน้า : 180 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : RA 776.95 ม737อ

17

ชื่อเรื่อง : กฎหมายแรงงาน 2563
ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
พิมพ์ปี : 2563 
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวนหน้า : 406 หน้า
เลขหมู่หนังสือKPT 1263.55 ส181ก

18

ชื่อเรื่อง : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2563
ผู้แต่ง : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ปีพิมพ์ : 2563
สำนักพิมพ์ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
                        จำนวนหน้า : 215 หน้า
                        เลขหมู่หนังสือ : DS 568 ส691ท

19

ชื่อเรื่อง : คิด/เห็น/เป็นภาพ
ผู้แต่ง : วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล
ปีพิมพ์ : 2563 
สำนักพิมพ์ : SOOK PUBLISHING
จำนวนหน้า : 240 หน้า
เลขหมู่หนังสือBF 441 ว294ค

20

ชื่อเรื่อง : คู่มือเตรียมการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
ผู้แต่ง : ระวีวรรณ บุนนาค
ปีพิมพ์ : 2562 
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า : 200 หน้า
เลขหมู่หนังสือ : PL 4157 ร275ค