วิธีการเข้าสู่ระบบสืบค้นอย่างง่าย

1. หน้าแรกของระบบ

s011


 

2. เลือกช่อง User Type ให้เป็น GUEST และกด LOG IN


 

3. เข้าสู่หน้าสืบค้น : การสืบค้นนั้นจะใช้ส่วนของเงื่อนไขการสืบค้นในกรอบสีแดง ดังภาพ


 

4. ในส่วนของ สืบค้นโดย สามารถกำหนดการสืบค้นได้หลายรูปแบบ ดังภาพ


 

5. สืบค้นตามความต้องการ