สำนักวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อ ว่า"ห้องสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ์"มีสถานที่ทำการอยู่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ห้องสมุดมีการขยายทั้งขนาดพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านทรัพยากร สารสนเทศโดยได้นำวิทยาการด้านเทคโนโลยีมาบริหารจัดการงานเทคนิค และงานบริการให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความหลากหลายใน รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-books, e-journals และฐานข้อมูล on-line ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตควบคู่ไปด้วย จากพัฒนาการดังกล่าว ดังกล่าว "ห้องสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ์" จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยบริการ” และในเดือนเมษายน พ.ศ.2552 ศูนย์วิทยบริการได้ย้าย มาตั้งที่อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ ชั้น 2

ในปี พ.ศ.2557 บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการได้ขยายขอบข่ายงานห้องสมุดเพิ่มสาขาขึ้นที่ศูนย์นพวงศ์ ประกอบกับการเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการจึงเปลี่ยนสถานะเป็น “สำนักวิทยบริการ” ด้วยความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่ที่เพิ่มขึ้นและความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายในการรองรับงานบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานกับศูนย์ฯ นอกเขตที่ตั้ง ได้แก่ ศูนย์นพวงศ์ และศูนย์ภูเก็ต ในความร่วมมือด้านงานเทคนิคและงานบริการผ่าน ระบบ on-line ดังนั้น สำนักวิทยบริการจึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและวิจัยรวมถึงการเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองของอาจารย์และนักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย

image02


วิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งให้บริการด้านสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สนับสนุนเป้าหมายของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ
พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นเครือข่ายทางการศึกษา วิจัยและสนับสนุนการเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบบริการที่หลากหลายสนองความ ต้องการของผู้ใช้พร้อมส่งเสริมให้มี การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร

image1103

intro0300intro041

name2

บรรณารักษ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p09

name07

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

intro042

p07

name7

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

intro043

p10

name10

บรรณารักษ์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.