ชื่อวารสาร
หน่วยงานผู้จัดทำ
จดหมายข่าวประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (RPU Newsletter) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จุลสารรักษ์สุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทความกฎหมาย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ประชาคมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย (สกว.)
ราชกิจจานุเบกษา สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ต่ออายุรายปี)
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารการบริการและการท่องเที่ยว สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยสยาม
วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารการการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  new คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่ออายุรายปี)
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health)
สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วารสารนิเทศศาสตร์  new คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่ออายุรายปี)
วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารประชากร สมาคมนักประชากรไทย
วารสารประชากรและสังคม (Journal of Population and Social Studies) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารพยาบาลศึกษา (Journal of Public Health Nursing)  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วารสารพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
วารสารบริหารธุรกิจ  new มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
วารสาร “รักษ์... ทช” กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ต่ออายุรายปี)
วารสารราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน
วารสารวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานอธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วารสารวิชาการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารวิทยาการจัดการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารโภชนาการ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (Thammasat Economic Journal) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Appled Economics Journal) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ต่ออายุรายปี)
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ( TNI Journal of Business and Languagesl)  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ (journal of Information Science) กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสาร สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (รายเดือน) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (รายไตรมาส) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (รายปี) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (The Journal of Institute of Cultureand Arts) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสถิติ (รายไตรมาสและรายปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วารสารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Thai Journal of Public Health) คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (Journal of Public Health and Development) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
วารสารสุขศึกษา (Journal of Health Education)  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการวิจัยและวิทยการปัญญา (Research Methodology & Cognitive Science: RMCS) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ (Kasetsart Journal : Natural Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สังคมศาสตร์ (Kasetsart Journal : Social Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สารสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุสารอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ACTIS Actisgroup (Applied Computer Technology and Information Systems Group)
Communication and Media in Asia Pacific  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Time  new Time Asia (ต่ออายุรายปี) ***ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับรหัสเข้าใช้บริการ***
TAT REVIEW  new การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี