rc research1

คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ)

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
การจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์การของโรงพยาบาลบางกรวย (Total Quality Management of Bang Kuay Hospital) 2551
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Ways of Development of Ratchaphruek College toward Learning Organization) 2551
ปัญหาการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Problem of Lecturer's Instruction and Teaching) 2551
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ในทัศนะของประชาชน (Image of Ratchaphruek College in People's Attitudes) 2551
การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขในชุมชนบางไผ่ (Perception of People on Well-being in Bang Pai Community) 2552
การรับรู้และดาเนินชีวิตแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี (Perception and Moderation Society Lifestyle of People in Nonthaburi Province) 2552
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของวิทยลัยราชพฤกษ์ (Students' Satisfaction towards the Environment of Ratchaphruek College) 2552
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Job Satisfaction of Personnel of Ratchaphruek College) 2552
คุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Entreprenuerial Characteristics and Intentions to Become an Entreprenuer of Students Majoring in Entreprenuership in Bangkok Area) 2552
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Saving Energy Behavior in Reducing Global Warming Problems of the Bachelor Students at Ratchapruek College) 2552
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Ethical Behavior of Students in Ratchaphruek College) 2552
การจัดการความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาผู้ส่งออกอาหารไทย (Relationship Management Influencing Collaborative Planning in the International Logistics Management: A Case Study of Thai Food Exporters) 2553
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (The Tourist's Opinion of Wat Thakien Floating Market, Bangkruay District, Nonthaburi) 2553
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการงานกิจการนักศึกษา (The Student's Satisfaction Toward the Administration of Student Affairs Ratchaphruek College in 2010) 2553
ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Factors Affecting the Management Team to Effectively : Faculty of Business Administration at Ratchaphruek College) 2553
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี (Factors Influencing of Choosing to Study Needs of Secondary School Students in Bachelor Degree Level on Entrepreneurship in Nonthaburi Province) 2553
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างทีมงาน กรณีศึกายูนิลีเวอร์เน๊ตเวิร์ก (Success Factors in Building Team Work: Case Study of Unilever Network) 2553
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Participation of Students in Quality Assurance of Student Affairs, Ratchaphruek College) 2554
ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี (Satisfaction of Buyers in Rama V Fresh Market in Nonthaburi) 2554
สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังในการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร ปีการศึกษา 2554 (Current Situation and Expectations of Knowledge Management and Quality Assurance of Private Higher Education Institutions of Benjamitr Network) 2554
การศึกษาผลการยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการด้านสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัด นนทบุรี 2552
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 2554/2556
ภาพลักษณ์ตราสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ในเขตจังหวัดนนทบุรี 2554/2556
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี 2555
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 2555/2557
ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจ ต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 2555/2556
การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา เขตนนทบุรี ปีการศึกษา 2556 2556/2557
การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 2556
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2556/2557

คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด)

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี (Internet Using Behavior of Teenagers) 2551
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฎิบัติงานของบุคลากรในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร (An Opinion Study of Middle Manager about Competence on Job Performance of Hotel Staff in Bangkok Metropolitan Area) 2551
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2551 (The Attitude of the Scholar under the Scholarship of the Higher Education Project to Develop the Southernmost Provinces of Thailand towards the Ratchaphruek College in the Year 2008) 2551
บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Role of Public Relations Media towards the Decision-making of Continuing Study of Freshman Year Students in Ratchaphruek College) 2552
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติของผู้ใช้รถยนต์ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Marketing Factors Affecting Car Users in Using Natural Gas in Bangkruai District, Nonthaburi Province.) 2552
แนวความคิดของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่อปัญหาภาวะโลกร้อน (An Opinion of Ratchaphurek College Student toward Global Warming) 2552
การศึกษาสัมฤทธิผลการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาการตลาด 2552
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 2552
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Marketing strategies for entrepreneurs in small and medium sized enterprises in Bang Kuay, Nonthaburi province) 2553
ทัศนคติและการซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมการตลาดทางตรงในจังหวัดนนทบุรี (The Consumer’s Attitudes And Buying Toward Direct Marketing Activities in Nonthaburi Province). 2553
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Expectation of Graduates Employers on Bachelor of Marketing Graduates in 2010 of Ratchaphruek College) 2553
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก (Economical, Social and Environmental Changes due to the Construction of Nakhon-In Road in Rama V Bridge-Kanchanapisek Road Intersection) 2553
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของ สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรี (Consumer Behavior of Decision Making and Marketing Mix on Five Stars One Tambon One Product in Nonthaburi Province) 2553
การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (The Evaluation Results in Cooperative Education Project of Student Trainees, Computer Major, Faculty of Business Administration, Ratchaphruek College.) 2553
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (Influential Marketing Mix Factors Which Effect Purchasing Behavior of OTOP Products Produced by Koh Kred Community Enterprise, Nontaburi Province) 2553
พฤติกรรมของผู้ใช้ธุรกิจบริการที่เป้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี (Behavior of Users in Service Businesses that are Small and Medium Sized Enterprises in Nonthaburi Province) 2554
พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของลูกค้าผู้ชาย ในจังหวัดนนทบุรี (The Behavior of Male’s Customer on Using Beauty Clinic Service in Nonthaburi Province) 2554
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องจาหน่ายน้าดื่ม แบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวัดนนทบุรี (Attitude and Behavior on Using Drinking Water Vending Machines of Residents at Apartments in Nonthaburi Province) 2554
คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในโครงการที่ดำเนินการโดยภาครัฐ โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) (Quality of Life of Dwellers Residing in State Run Project Nonthaburi Low Cost Housing Project (Kantana)) 2554
ปัจจัยทางการตลาดบริการของการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Service Marketing Factors in Selecting to Study at University of Student’s Faculty of Business Administration of Ratchaphruek College) 2554
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานคร (Comments of Consumer Towards Marketing Factor Uses Service Thai Massage in Bangkok) 2555
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 (The Employers Satisfaction of Bachelor of Marketing at Ratchaphruek College for Graduate with Bachelor’s Degree in 2011) 2555
ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี (Factors Influencing Business Operations of Small and Medium Enterprise Entrepreneurs in Nonthaburi Province)
2555
ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อการบริการให้คำวินิจฉัยภาษีล่วงหน้าของกรมศุลกากร (The Requirement of Entrepreneurs toward Advanced Tax Judging Services of the Customs Department)
2555
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัด : กรณีศึกษา ตลาดนัดในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (Factors that Affect Buyers Behaviors in Flea Market Shopping: Case Study of General in the Ministry of Health in Nonthaburi)
2556
ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน (Attitude and Readiness of Students Ratchaphurek College towards ASEAN Community Labor Market)
2556

คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการโรงแรม)

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนไทรน้อยในการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sainoi Community’s Participating in Developing Sainoi Floating Market, Sainoi District, Nonthaburi Province, into Sustainable Tourism Destination) 2552
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดน้ำไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (The Participation of Trader for the Sustainable Tourism Development, Case Study Sainoi Floating Market Nonthaburi.)
2553
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเที่ยวชม วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Motivations of Thai Tourists to Visit Tha Ka Rong Temple, Pranakornsriayuttaya)
2553
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการให้บริการของตารวจท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร (Satisfaction of Foreign Tourists with the Service of Tourist Police In Khao San Road, Bangkok)
2554
ปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้าไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (Marketing Factors on Thai Tourists Decision to Visit Sai Noi Floating Market, Nonthaburi Province)
2552
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี (Factors Affecting Thai Tourist Decision on Ecotourism of Nonthaburi Province)
2557

คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (A Development of WBI on Database Management System in Bachelor Program Ratchaphruek College) 2551
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนกาสอนตามทัศนของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Factors Influencing Efficient Learning by Attitude of Students in Ratchaphruek College) 2551
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ รายวิชา ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Computer Hardware: Microcomputer Computer Assisted Instruction Design for Undergraduate Computer Business Program Case Study Faculty of Business Computer Department Ratchaphruek College) 2552
การพัฒนาระบบการออกข้อสอบเลือกตอบแบบสุ่ม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Development of Randomly Examination System of Business Computer Department Ratchaphruek College) 2552
การศึกษาสภาพการใช้และปัญหาในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทสมาใช้ในการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (A Study of Condition for Usage and Problems of Using Information Technology Management to Apply for Management and Education Administration in Ratchaphruek College) 2552
ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Satisfaction of Students in the Use of Computer Networks in Ratchaphruek College) 2552
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Internet Usage Behevior of Ratchaphruek College Students) 2552
การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาโรคนิ้วล็อกในแบบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (Factors for Successful Analysis of Trigger Finger Treatment of Faculty of Medicine Vajira Hospital, University of Bangkok Using Data Mining Techniques) 2553
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจำแนกหมวดหมู่ของข้อคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิด โดยวิธีเนอีฟเบย์และซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (Text Classification Efficiency of Open Ended Questionnaire by Naïve-Bayes and Support Vector Machine) 2553
การพัฒนาระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ (Development of a Web Application for Educational Quality Assurance Support System) 2553
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตูที่มีผลต่อการศึกษาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดียของนักศึกษาโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง กรณีศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Analysis of Causal Factors that Affect Study Multimedia technology of Students by Using Structural Equation Modeling : Case Study of Ratchaphruek College) 2553
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ตมือถือโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Support System for Selection the Mobile Internet Package Using Decision Tree) 2554
วิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนำหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา (Development and Analysis of an Online Computer Books Recommendation System Using Content-Based Filtering) 2554
การพัฒนาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Development of public Libraries by Using Association Rules through Electronically System.)
2554
ความต้องการทักษะในการปฎิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบสมัครงานออนไลน์และความสัมพันธ์ของทักษะในการปฎิบัติงานโดยใช้กฏการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Skill Demand in Practice of Personnel in Information Technology From Online Job Applicant System and Relations of Skill in Practice by Using Association Rule Technique)
2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี (Factors Affecting of the Instructional Media as Perceived by Teachers in Nonthaburi Non-Formal Education Center)
2556

คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

คณะนิติศาสตร์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินในประเทศไทย (Thai Legal Enforcement of Public Land Trespass) 2552
ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ศึกษากรณีการตีความทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี Problems Related to the Proposed Act on Taxation of Land and Buildings: A Case Study of an Interpretation of Property Exempted from Taxes 2552
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Problems and Obstacles in Studying of First Year Students, Faculty of Law, Ratchphruek College) 2553
ความคิดเห็นของบัณฑิตรุ่นที่ 1 ต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Opinions of Graduate Law Students toward Bachelor of Law Program at Ratchaphruek College) 2554
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางกรวย  (People’s Satisfaction toward Services of Inquisitors Working for Bangkruauy Provincial Police Station) 2554
มาตรการทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: ศึกษากรณี พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (Legal Measures for Development And Privatization of Public Enterprise : Study The Capital of Public Enterprise Act, B.E. 2542) 2555

คณะนิเทศศาสตร์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
ทัศนคติ และพฤติกรรมการตอบสนองที่มีต่อการโฆษณาสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (Attitude and Feedback on the Online Advertising in Bangkok Area) 2552
องค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพจากตำราเรียนและหนังสือคู่มือของไทย (Body of Knowledge of Photography from Textbooks and Handbooks in Thailand) 2553
ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Satisfaction and Expectations of Learning of Students from the Faculty of Communication Arts the Field of Advertising and Public Relations at Ratchaphruek College) 2554
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Strategic Plan of Marketing Communication of Private Institutions of University Education Located in Bangkok and Metro Areas) 2554
การแสวงข่าวสารการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากโปรแกรมการค้นหาข้อมูล (Search Engine) (Information Seeking for the Utilization of the Data of the Preparation to Become AEC from Data Searching Program (Search Engine)) 2555

คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Search Engine Usage Skill Study of Ratchaphruek College’s Student) 2552
โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Computer Maintennance Management System of The Information Technology Center, Ratchaphruek College) 2552
โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสนับสนุนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Electronics Video System for Support Knowledge Management, Ratchaphruek College) 2552
ทัศนคติ และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Attitudes and Intention of Ratchaphruek College’ s Students to Stop Smoking) 2555
พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี (Obesity Behavior of Bachelor’s Degree Students in Nonthaburi Province) 2555
ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษา โรคเอดส์ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดนนทบุรี (Knowledge Attitudes Regarding Sex Education and Sexual Risk Behavior among Secondary School Students in Education Area 3, Nonthaburi Province) 2555
ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2554
ความต้องการของชุมชนในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการเข้ารับบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยราชพฤกษ์) 2554
ระบบรวบรวมผลงานสัมมนาของนักศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 2554

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป)

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
แนวทางการประชาสัมพันธ์ตามคุณลักษณะของนักศึกษา วิยาลัยราชพฤกษ์ (The Method Public Relations of According to the characteristics of Ratchaphruek College Student) 2551
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องระบบอนุภาคระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Identifying Problems in Learning and Teaching between Students and Teachers in the Study of Particle Systems of Physics for Higher Education at Ratchaphruek College) 2552
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีต่อการสอนวิชาภาษาจีนของครูอาสาชาวจีนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (Satisfaction of Ratchaphruek College Students for Chinese Teachers of Chinese Higher Education Volunteer of Year, 2552) 2552
รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (The Living of People in Village Bang Khanun Village Bangkrauy District Nonthaburi City) 2552
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Public Relations Media that Affect the Decision of Studying at Ratchaphruek College) 2553
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills) 2554
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน : กรณีศึกษานักเรียนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Reading Skill Exercise of Vocabulary in Thai Textbook of Chinese Students : A Case Study of Yunnan College of Tourism Vocation’s Student in China) 2554
คุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ : กรณีศึกษานักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2555 (Quality of Life of Ratchaphruek College’s Student : A Case Study of Students registered in 2012) 2556
วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life in the Upper Bangkoknoi - Cannal Nonthaburi province To Sufficiency Economy Concept)  
ภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2554 -2555 (Employment of the Graduates from Ratchaphruek College in Academic Year 2011 -2012) 2556

คณะศิลปศาสตร์ (M.Ed)

คณะศิลปศาสตร์ (MPA)

คณะบัญชี

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน ที่มีต่อปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงจากภาวะล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : เปรียบเทียบระหว่างวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนและวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (The Effect of the Inventory Valuation Method at Cost on Risk’s Factors from a Failure of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand : A Comparison between First-in, First-out Method and Weighted Average Method) 2551
การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย ระหว่างปี 2545-2551 (Financial Strength Analysis for Life Insurance Industry in Thailand during 2002-2008) 2552
การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Analysis of the Cost of College Students Private College In Bangkok and Vicinity) 2552
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อศึกษาแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Analysis of Financial Ratios to Study the Investment Trend in Media & Publishing Registered in The Stock Exchange of Thailand) 2552
ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อคำสั่งของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน การรายงาน การตรวจสอบและการรับรองบัญชี (The Opinion of Tax Auditor in the Order of the Revenue Department on Work Practice, Reporting, Auditing and Account Guarantee) 2552
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการพัฒนางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน : กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค (Opinion of the Employee towards the Development of Audit in Accordance to the Guidelines of the State Audit Agency : Case Study Provincial Waterworks Authority) 2552
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (The Satisfaction of Students' Using Building and Area of Ratchaphruek College) 2552
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (The Impact of Changing Government Expenditure Budget toward The Gross Domestic Product) 2552
วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด (Research and Development of Financial Accounting Information System for Imported Construction Machine Import Business Case Study: Bangkok Motor work Co.,Ltd.) 2552
การศึกษาการจัดทำบัญชีและระบบควบคุมภายในของมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร (The Preparation of the Accounts and Internal Control Systems of Foundations in Bangkok) 2553
ความต้องการของชุมชนที่มีต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนในพื้นที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Needs of Community to Household Accounting in Bangruay District Nontaburi Province) 2553
ดัชนีชี้วัดทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial Performance Measurement which Relate to Economic Value Added of Listed Companies in Thailand : Financials Industry Group) 2553
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร (Factors Affecting towards Migration of Labor from Rural Areas to Bangkok) 2553
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Personal Factors Related to Learning Achievement on Introduction to Accounting 2 for Business Administration Students at Ratchaphruek College) 2553
การจัดทำบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (The Preparation of the Accounting of the Royal Temples in the Suburban Bangkok) 2554
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (Projects Using of Accounting Information in the Management of The Government Saving Bank, in Bang Bua Thong District, Nonthaburi) 2554
การเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (Changes in Human Capital for Economic Development of Thailand) 2554
ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี (The Opinion of Accountants in Listed Company in the Market for Alternative Investment (MAI) about Internal Control and Internal Environments Influence on the Accounting Information Quality) 2554
บรรษัทภิบาลและการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance and Prediction of Financial Failure of the Companies Listed on Stock Exchange of Thailand) 2554
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ (Factors Influencing the Decision to Study in Bachelor of Accountancy, Ratchaphruek College) 2554
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Economic factors that affect the amount of deposits of Registered Commercial Banks in Stock Exchange of Thailand) 2555
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (The Cultural Tourism Program in Bangkruay District, Nonthaburi) 2556
ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (Demand for Development in Accounting Knowledge for Administrative’s Financial Officers at Nonthaburi Sub-district) 2556

สำนักวิชาการ

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่ออาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2550 (The Study of Students’ Satisfaction towards Lecturers of Ratchaphruek College in 2007) 2551
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปีการศึกษา 2555 (Job Satisfaction of Personnel at Ratchaphruek College Year 2012) 2556
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2554 (The Employers Satisfaction for Graduate Students from Ratchaphruek College in 2011) 2556
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น (Ethical Leaderships Characteristics and Code of Ethics for Teaching Profession of the Graduate Level Instructors at Benjamit Academy Network and Prachachuen Network of Research) 2556

สำนักวิจัยและนวัตกรรม

มรพ. ศูนย์ภูเก็ต

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต (Knowledge and Understanding on People’s Personal Income Tax of the People in Phuket Province) 2553
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา (The Factors Effecting the Selection of the Vocational Students in Phuket and Pang-nga Provinces to the Higher Education) 2553
ศึกษาอัตลักษณ์เมืองภูเก็ตที่จูงใจให้เกิดการจับจ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยว (The Identity of Phuket and Incentives of Spending for Tourists) 2553
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทาบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต (Business Operators’ Opinions towards the Desirable Characteristics of the Accountants in Phuket Province) 2554
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน (The Student’s Satisfaction towards Lecturers of Ratchaphruek College in Phuket Technology College Center) 2554
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ของนักเรียนนังหวัดภูเก็ต (Factors Affecting the Selection of the Students in Phuket Province to Study at Rajapruk College , Phuket Technology Campus) 2554
ภาพลักษณ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต (Image of Ratchaphruek College (Phuket Center) in Perspective from Phuketian) 2554
ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (The Study of Fundamental Human Resources Effecting Participatory Ecotourism Management : a case study of Wat Khao community, Kokkloi sub-district, Takuatung district, Phang-nga province)
2557